Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Identifikační číslo: 7030
Univerzitní e-mail: lubos.purchart [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekologie lesa (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav ekologie lesa (LDF)
 
Externí školitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

     Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty
     
     
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Možnosti využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k monitorování stupně narušení přírodního prostředí
Autor:
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
RNDr. Zdeněk Fric, Ph.D.
Oponent 2:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Oponent 3:
Mgr. et Mgr. Ivan Tuf, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Možnosti využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k monitorování stupně narušení přírodního prostředí
Abstrakt:
Koncentrace těžkých kovů v tělech bezobratlých a struktura jejich společenstev je závislá na jejich fyziologickém vybavení a přítomných environmentálních faktorech. Pro ověření vlivu některých z těchto faktorů na obsah kovů (Pb, Cd, Zn, Cu, Mn, Al, As a Cr) a strukturu společenstev bezobratlých bylo analyzováno a testováno (užitím CCA, RDA, t-testu, Spearmanova korelačního koeficientu a regresní analýzy) vybrané (obsah kovů v těle) nebo celé druhové spektrum (stanovištní indikace) střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) na zkoumaných lokalitách. Nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími druhovou strukturu a prostorovou distribuci střevlíkovitých byly míra pokryvnosti vegetace a koncentrace Cd a Pb v půdě. Zn významně ovlivnil index druhové diverzity. Množství Mn v půdě mělo významný efekt na počty jedinců střevlíkovitých. V této souvislosti byla vyslovena "manganová hypotéza". Jako druh vysoce tolerantní k zatížení prostředí kovy byl označen Calathus erratus (C. R. Sahlberg). S výjimkou chrómu se u všech sledovaných kovů objevují významné mezidruhové rozdíly v jejich koncentraci v tělech střevlíkovitých. Přestože byly v některých případech u střevlíků stanoveny signifikantní diference v obsahu kovů na úrovni pohlaví, doby rozmnožování, potravních preferencí a doby odběru, byly ve většině případů tyto rozdíly způsobeny druhově specifickými modely kumulace kovů. Výjimkou byla vyšší akumulace Mn výhradně u samic bez ohledu na vliv ostatních faktorů. Kromě toho byl stanoven významný vztah mezi koncentrací Zn a Pb v půdě a množstvím Zn a Pb v tělech střevlíkovitých. Výsledky práce ukazují, že žádný ze zkoumaných druhů střevlíkovitých nelze jednoduše označit jako "akumulátor" některého z kovů a využít ho jako nástroj pro monitoring těžkých kovů v ekosystémech. Spolehlivější využití střevlíkovitých k indikaci zatížení ekosystémů kovy může být sledování změn populačních charakteristik přítomných carabidocenóz.
Klíčová slova:střevlíkovití, Carabidae, těžké kovy, bioindikace

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Emanuel Kula, CSc..