Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Identification number: 7030
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Ecology (FFWT)
Výzkumník projektu II - Department of Forest Ecology (FFWT)
 
External Instructor - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

          Final thesis     
     
Publications               

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Potential use of ground beetles (Carabidae) as indicators of environment disruption
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
RNDr. Zdeněk Fric, Ph.D.
Opponent 2:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Opponent 3:
Mgr. et Mgr. Ivan Tuf, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Možnosti využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k monitorování stupně narušení přírodního prostředí
Summary:
Koncentrace těžkých kovů v tělech bezobratlých a struktura jejich společenstev je závislá na jejich fyziologickém vybavení a přítomných environmentálních faktorech. Pro ověření vlivu některých z těchto faktorů na obsah kovů (Pb, Cd, Zn, Cu, Mn, Al, As a Cr) a strukturu společenstev bezobratlých bylo analyzováno a testováno (užitím CCA, RDA, t-testu, Spearmanova korelačního koeficientu a regresní analýzy) vybrané (obsah kovů v těle) nebo celé druhové spektrum (stanovištní indikace) střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) na zkoumaných lokalitách. Nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími druhovou strukturu a prostorovou distribuci střevlíkovitých byly míra pokryvnosti vegetace a koncentrace Cd a Pb v půdě. Zn významně ovlivnil index druhové diverzity. Množství Mn v půdě mělo významný efekt na počty jedinců střevlíkovitých. V této souvislosti byla vyslovena "manganová hypotéza". Jako druh vysoce tolerantní k zatížení prostředí kovy byl označen Calathus erratus (C. R. Sahlberg). S výjimkou chrómu se u všech sledovaných kovů objevují významné mezidruhové rozdíly v jejich koncentraci v tělech střevlíkovitých. Přestože byly v některých případech u střevlíků stanoveny signifikantní diference v obsahu kovů na úrovni pohlaví, doby rozmnožování, potravních preferencí a doby odběru, byly ve většině případů tyto rozdíly způsobeny druhově specifickými modely kumulace kovů. Výjimkou byla vyšší akumulace Mn výhradně u samic bez ohledu na vliv ostatních faktorů. Kromě toho byl stanoven významný vztah mezi koncentrací Zn a Pb v půdě a množstvím Zn a Pb v tělech střevlíkovitých. Výsledky práce ukazují, že žádný ze zkoumaných druhů střevlíkovitých nelze jednoduše označit jako "akumulátor" některého z kovů a využít ho jako nástroj pro monitoring těžkých kovů v ekosystémech. Spolehlivější využití střevlíkovitých k indikaci zatížení ekosystémů kovy může být sledování změn populačních charakteristik přítomných carabidocenóz.
Key words:
střevlíkovití, Carabidae, těžké kovy, bioindikace

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Emanuel Kula, CSc..