Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Identification number: 6955
University e-mail: ida.rasovska [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Management (FBE)
Head of department - Department of Management (FBE)

Contacts     Lesson     
Final thesis
     
Publications     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Strategic alliances in tourism
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Opponent 1:
Opponent 2:prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Opponent 3:
Ing. Michal Burian, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Strategické aliance v cestovním ruchu
Summary:
Hlavním tématem disertační práce je ochrana uživatelů služeb cestovního ruchu. Práce se zaměřuje na problémy tržních vztahů mezi zprostředkovateli služeb a jejich zákazníky ve spojení s vydáním zákona č. 159/1999 Sb., který se zaměřuje na některé z podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu, a s jeho rozšířením z pohledu analýzy vývoje jeho aplikace v praxi. Práce se rovněž snaží nalézt řešení identifikovaných problémů prostřednictvím využití strategických aliancí. Práce je rozdělena do dvou částí. Jednotlivé kapitoly první části systematicky shrnují data dokumentující nezbytnost změny prostředí zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu v České republice. Druhá část práce se zaměřuje na plán strategických změn v oblasti cestovního ruchu s cílem zvýšit ochranu spotřebitele. Popisuje celkový pohled na daný problém a faktory iniciující změnu uvnitř odvětví prostřednictvím syntézy jednotlivých shromážděných poznatků. Teoretický základ navrhované změny spočívá ve zdůraznění specifických rysů marketingu v oblasti cestovního ruchu a v aplikaci teorie strategických aliancí. Je sestaven plán strategických změn a varianty scénářů vedoucích k dosažení strategických cílů. Nejvhodnější variantou vedoucí k dosažení daných cílů je navržena varianta strategické aliance cestovních agentur s jednotnou značkou, která by sloužila klientům partnerských subjektů jako záruka kvality a komplexnosti služeb, zdroj informací, poradenská a právní služba a ochrana finančních prostředků vynaložených na nákup služeb cestovního ruchu. V závěru disertační práce jsou vyhodnoceny přínosy navrženého modelu spolupráce spolu s jejich riziky a omezeními. Rozvoj cestovního ruchu, jeho mezinárodní charakter a nové tendence a trendy v této oblasti ovlivňují formování vazeb v rámci tohoto odvětví. Podnikatelské subjekty, zvláště cestovní agentury, musí čelit tlakům nejen ze strany stávajících konkurentů, ale také ze strany substitutů ve formě globálních rezervačních systémů a virtuálních operátorů. Rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a komplexnost služeb jsou hybnou silo změny strategie malých cestovních agentur. Hodnocení situace a přechod od konkurenčního boje ke strategickému partnerství je velmi aktuální otázkou současnosti.
Key words:cestovní ruch, strategické aliance, partnerství, zprostředkovatelé služeb, ochrana spotřebitele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc..