Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Identifikačné číslo: 6792
Univerzitný e-mail: pavel.hic [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

     Výučba
     
Záverečná práca
          
Publikácie
     
Orgány     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Stúdium antioxidačnej kapacity
Autor:
Pracovisko: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedúci práce: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Oponent 1:
prof. Ing. Magdaléna Valšíková, Ph.D.
Oponent 2:
doc. Ing. Otakar Rop, Ph.D.
Oponent 3:
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Stúdium antioxidačnej kapacity
Abstrakt:
Dizertačná práca na tému Štúdium antioxidačnej kapacity bola vypracovaná v rokoch 2006-2011 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně. Cieľom práce bolo zhodnotenie fotochemiluminiscenčnej metódy a jej optimalizácia pre stanovovanie antioxidačnej kapacity prístrojom Photochem Bux, posúdenie vplyvu vybraných látkových zložiek a úprav experimentálneho materiálu na namerané hodnoty antioxidačnej kapacity a sledovanie vývoja antioxidačnej kapacity hrozna počas dozrievania a počas procesu alkoholovej fermentácie. K hlavným zásadám merania antioxidačnej kapacity fotochemiluminiscenčnou metódou patrí dodržiavanie stanovenej metodiky s dôrazom na stále rovnaké čistenie prístroja. V práci bolo preukázané, že riedenie sledovaných vzoriek ovplyvňuje hodnoty antioxidačnej kapacity namerané prístrojom Photochem Bux metodou PCL. Roztoky sledovaného vína a antioxidantu rutínu vykazovali zvyšovanie antioxidačnej kapacity so zvyšujúcim sa stupňom riedenia. Pri paralelnej extrakcii nepolárnymi a polárnymi extrahovadlami a následnom sčítaní nameraných hodnôt TAC bolo preukázané, že výsledná hodnota bola väčšia ako pri extrakciách za sebou. Nie je preto vhodné sčítanie hodnôt paralerných extrakcií antioxidantov získaných rôzne polárnymi extrahovadlami. Pri zisťovaní optimálneho postupu extrakcie antioxidantov hrozna bol zistený ako najlepší extrakčný prostriedok 75% metanol. Vzorku na meranie je nutné pred extrakciou homogenizovať. Všetky extrakčné úkony je dôležité uskutočniť čo v najkratšej dobe. Bolo preukázané, že všetky úkony spojené s extrakciou okrem druhu použitého extrahovadla a opakovanej extrakcie majú preukázateľné degradačné účinky na antioxidanty extrahované zo vzoriek. Preto je nutné extrakčné postupy vždy dokonale popísať. Veľmi vhodným extrakčným postupom je opakovaná extrakcia. U opakovanej extrakcie dochádza vplyvom veľkého rozdielu koncentrácií extrahovaných látok v materiáli a extrahovadle k veľmi účinnému vyextrahovaniu. Bolo preukázané, že jedným z dôvodov degradačných účinkov extrakčných postupov na antioxidačné látky je prítomnosť atmosferického kyslíka pri extrakcii. Siričitany prítomné vo víne nemenia hodnoty antioxidačnej kapacity merané fotochemiluminiscenčnou metódou. Naopak metóda FRAP má pozitívnu odozvu na prítomnosť siričitanov vo víne, preto sú hodnoty namerané touto metódou ovplyvnené obsahom siričitanov. Vplyv obsahu alkoholu na hodnoty antioxidačnej kapacity merané metodou fotochemiluminiscencie nebol preukázaný. Pri sledovaní vývoja antioxidačnej kapacity hrozna počas dozrievania bolo preukázané, že antioxidačná kapacita bielych odrôd nemá zistený žiadny charakteristický vývoj. U modrých odrôd sa hodnoty antioxidačnej kapacity v priebehu dozrievania postupne zvyšovali až na trojnásobok hodnoty oproti prvému meraniu 46 dní pred zberom. Počas alkoholovej fermentácie sa antioxidačná kapacita muštov zväčšovala iba pokiaľ bol mušt ponechaný spolu s rmutom. Po vylisovaní nedochádzalo k ďalšiemu zvyšovaniu antioxidačnej kapacity, aj keď je kvasný proces silne reduktívny a prebiehal v uzavretých nádobách.
Kľúčové slová:
fotochemiluminiscenčná metóda, antioxidační kapacita, Photochem Bux

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta M. ValšíkováPosudok oponenta O. Rop

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..