Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Identifikačné číslo: 6792
Univerzitný e-mail: pavel.hic [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

     
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie     Orgány     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Záverečná práca
Názov práce:
Dilema a problémi súčastnej stredoškolskej mládeže.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:
Dilema a problémi súčastnej stredoškolskej mládeže.
Abstrakt:
V teoretickej časti diplomovej práce sme sa zamerali na pojem adolescenciu, či dospievanie, a aké sú rôzne pohľady na toto obdobie. Snažili sme sa načrtnúť aké je poslanie adolescencie i zo strany spoločnosti i samotných adolescentov. Popísali sme psychický a sociálny vývin dospievajúcich. Z hľadiska psychického vývinu sme sa zamerali na emocionálny život adolescentov a ich vlastné seba hodnotenie v tomto období, ďalej na morálku a záľuby, ktoré sú dominantné u adolescentov. V oblasti sociálneho vývinu dospievajúcich sme venovali pozornosť sociálnym ťažkostiam dospievania ako takým, a spomenuli sme i niektoré špecifické, ktoré sme overovali v dotazníku. Potom sme sa upriamili na sociálne vzťahy dospievajúcich s rovesníkmi rovnakého a opačného pohlavia, s rodičmi a s dospelými, že majú nezastupiteľné miesto v živote adolescenta jednak vzťahy s rovesníkmi ako i vzťahy s rodičmi. A v závere teoretickej časti sa zamýšľame nad súčasnými dospievajúcimi. V prieskumnej časti sme sa prostredníctvom dotazníka pokúsili zistiť výskyt sociálnych ťažkostí dospievajúcich v členení podľa všeobecných sociálnych ťažkostí, sociálnych ťažkostí s rovesníkmi a s dospelými. Z výsledkov prieskumu sa dozvedáme, že v závislosti od pohlavia majú dievčatá viac problémov v oblasti všeobecných sociálnych ťažkostí ako chlapci, ktoré sú spôsobené väčšou ostýchavosťou, možno nepriebojnosťou v cudzom prostredí a medzi cudzími ľuďmi. Zistili sme, že i sociálny status rodiča súvisí so všeobecnými sociálnymi ťažkosťami adolescentov, a to nižší sociálny status matky, čo sa nám potvrdilo aj v ďalšom testovaní. Je zaujímavé, že nezamestnanosť matky ovplyvňuje mieru všeobecných sociálnych ťažkostí dospievajúcich a to až s 99% pravdepodobnosťou. V závere prieskumu sme sa zamerali na vzťah medzi počtom súrodencov a sociálnymi ťažkosťami adolescentov v rovesníckych vzťahoch a zistili sme, že adolescenti, ktorí nemajú súrodencov a ktorí majú veľa súrodencov, v našom prípade štyroch, majú menej problémov s rovesníkmi, teda s nimi lepšie vychádzajú, majú viac kamarátov, sú pre seba rovnocennými partnermi a priateľmi zároveň.
Kľúčové slová:adolescent, socializácia, problémi

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..