Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Identification number: 67451
University e-mail: jan.caha [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Regional Development (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mapping of significant landscape elements in ORP Kyjov
Written by (author): Ing. Klára Strmisková
Department: Department of Regional Development (FRDIS)
Thesis supervisor: RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Opponent:Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Mapování významných krajinných prvků na území ORP Kyjov
Summary:Diplomová práce se zabývá registrovanými významnými krajinnými prvky v ORP Kyjov. Literární rešerše je zaměřena na ochranu přírody a krajiny v České republice, která je následně srovnávána se zahraničím. Nedílnou součástí je představení významného krajinného prvku jakožto obecného nástroje ochrany přírody a krajiny. Teoretická část okrajově pojednává také o environmentálním vzdělávání v ochraně přírody a krajiny. Následuje charakteristika řešeného území, která se zaměřuje především na přírodní poměry a ochranu krajiny. Hlavní náplní práce je zhodnocení aktuálního stavu významných krajinných prvků v řešeném území. Pro naplnění tohoto cíle bylo provedeno terénní šetření, jehož výsledky shrnuje vytvořený katalog významných krajinných prvků doplněný o vlastní fotografie. V návaznosti na péči o významné krajinné prvky byla provedena analýza jejich financování v posledních letech. V praktické části bylo dále vytvořeno několik map v programu ArcGIS. Dále proběhlo dotazníkové šetření o povědomí občanů o významných krajinných prvcích. Na závěr byly stanoveny možnosti, jak zvýšit povědomí občanů o tomto institutu ochrany.
Key words:ochrana přírody a krajiny, Kyjovsko, povědomí o ochraně krajiny, významný krajinný prvek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user RNDr. Jan Caha, Ph.D..