Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Identification number: 6657
University e-mail: ales.kucera [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Geology and Pedology (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Blažek
Využití inovovaných hnojivových a stimulačních prostředků při zalesňování v PLO 30 - Drahanská vrchovina
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Blažková
Hodnocení erozní odolnosti půd ve vybraném území ŠLP Křtiny ve vztahu k lesnicko-typologickým jednotkám ÚHÚL ovlivněných vodou s využitím k trasování "single tracks" a s využitím geoinformačních systémů
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Blažková
Hodnocení půdní erodibility na základě vybraných půdních charakteristik se zaměřením na půdní texturu na vybraném území ŠLP Křtiny Masarykův les s využitím Geoinformačních systémů
April 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Lucie Boháčová
Zhodnocení vybraných půdních vlastností podmiňujících stabilitu stromu
April 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Tomáš Češek
Ověření potenciálu hnojiv typu NPK a stimulačních přípravků při produkci prostokořenného sadebního materiálu
April 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ondřej Fidler
Trofnostní poměry lesních půd na živných stanovištích (studijní lokality v přírodních lesních oblastech 28; 29) s břízou bělokorou (Betula pendula Roth) jako přípravnou dřevinou
May 2020Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Grosová
Vyhodnocení zásoby uhlíku v půdách agrolesnických systémů na kávovníkových planážích oblasti Villa Rica (Peru)
April 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Jablonická
Využití kombinovaných hnojiv v intenzifikaci odrůstání kultur smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten) a jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v edatopu skarifikovaných ploch přírodní lesní oblasti Krušné hory
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karel Končel
Charakteristika humusových forem na vybraných lokalitách ŠLP Křtiny, ML
April 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Končel
Vápnění lesních půd ve smrkových monokulturách ve vztahu k minerálním formám dusíku
April 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matěj Kostka
Minerální formy půdního dusíku v tradičních lesnických managementech na studijní ploše Hradisko (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
May 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Štěpán Neubauer
Hydrické a vzdušné poměry lesních půd na živných stanovištích (studijní lokality v přírodních lesních oblastech 28; 29) ve vztahu k přípravným porostům s břízou bělokorou (Betula pendula Roth)
May 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vladimír Ondřej
Sezónní dynamika hydrofyzikálních vlastostí půd ekosystémů holých bučin na vybraných lokalitách ŠLP Křtiny ML
April 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): František Ovčačík
Hodnocení hydrofyzikálních půdních vlastností ve vazbě na stabilitu stromu
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Petříček
Půdní prostředí v kotlíkové obnově lesa: charakter vodního režimu a formy minerálního dusíku
April 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Petříček
Změny forem přijatelného půdního dusíku jako reakce na vznik kalamitní holiny v bukových porostech
April 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Polách
Problematika zalesňování zemědělské půdy a růstové podmínky pro pavlovnii z aspektu fyzikálních půdních vlastností
April 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Rosíková
Hodnocení erodibility vybraných hlavních půdních jednotek (BPEJ) s využitím ke specifikaci faktoru erodovatelnosti v rámci RUSLE
April 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Slivková
Moderní prášková hnojiva s růstovými stimulátory a jejich využití při zalesňování v Krušných horách
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Ing. Lukáš Sochor
Celoplošná příprava lesních půd frézováním: specifika humusových poměrů v bývalých smrkových porostech
April 2021Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matěj Srovnal
Zhodnocení možností zakládání dřevinné vegetace na pedologických základech v oblastech semiaridního klimatu Blízkého východu na příkladu oblasti Garmian (Irácká republika)
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Šír
Hodnocení půdního prostředí doubrav na vybraných lokalitách majetku Kinký dal Borgo (LHC Chlumec nad Cidlinou)
April 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radka Térová
Hodnocení produkce a vitality sadebního materiálu lesních dřevin za použití hnojiv a přípravků s fytostimulačním účinkem v lesní školce Hejtmánkovice - Pasa
April 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Tkáč
Charakteristika půdního prostředí vybraných souborů typů geobiocénů na vybraných lokalitách ŠLP Křtiny, ML
April 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Tkáč
Respirační aktivita půdy ve smrkových monokulturách ve vztahu k melioračnímu vápnění
April 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Vančura
Využití růstových stimulátorů v intenzifikaci pěstování sazenic smrku ztepilého v lesní školce LESCUS Cetkovice
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Vichta
Vodní režim krajinného segmentu lesního porostu v podmínkách pařezinového hospodaření
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Florián Vojtek
Enzymatická aktivita proteázy, ureázy a kyselé fosfomonoesterázy v půdách pod vlivem tradičního lesnického managementu na studijní ploše Hradisko (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
May 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Vymětalová
Hodnocení erozní odolnosti lesnicko-typologických jednotek na vybraném území ŠLP Křtiny ML a možnosti aplikace k návrhu nezpevněných lesních tras s použitím geoinformačních systémů
April 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Vymětalová
Skidding technologies risk assessment: evaluation of soil erodibility based on forest typology
April 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Zich
Zasolení urbánních půd: případová studie na území města Hradec Králové
April 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress