Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identification number: 55980
University e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 

     Lesson
     
     
Publications
     
     
     
     
Conferences
     

The following list contains all information available to the publication.

GERŠL, M. -- MODRÁ, H. -- GERŠLOVÁ, E. -- MACHŮ, G. -- PAVLÍK, I. Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu vody v propadáních Moravského krasu v letech 2016-2018: případová studie vod potoků Hostěnického, Křtinského, Lopače a Sloupského. In Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019, p. 124--129. ISBN 978-80-87857-34-2.

Original name:
Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu vody v propadáních Moravského krasu v letech 2016-2018: případová studie vod potoků Hostěnického, Křtinského, Lopače a Sloupského
English name:
Written by (author):
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Eva Geršlová
Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering
Department of Territorial Studies
Kind of publication:
article in proceedings
Collection: Speleofórum 2019
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
124
Up to page:
129
Number of pages:
6
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
Vody na krasovém povrchu dělíme na vody alochton- ní, tedy na vody, které do krasu přitékají z nekrasových oblastí a na vody autochtonní, což jsou vody vznikající přímo na krasovém terénu. V krasových oblastech se pak stává téměř jistotou, že tyto vody přitékají k jeskynnímu ponoru, někdy nazývanému propadání, kde se stanou vodami podzemními, resp. vodami jeskynními. Pokud jsou na krasovém území činností člověka produkovány odpadní vody, tak se po průchodu čistírnou odpadních vod (ČOV) stávají tzv. vyčištěnými odpadními vodami. Tyto vody jsou z ČOV vypouštěny do tzv. recipientu, nejčastěji do povrchové vody představované malým vodním tokem. Společně pak ukončí svou cestu na povrchu krasového území v některém z jeskynních ponorů. Krasové oblasti mají řadu specifických hydro- logických vlastností, kterými je krasová propustnost a tím daný rychlý průtok podzemních vod a následně jejich výtok z jeskynních vyvěraček. Proto je vhodné uplatnit odlišný přístup k hodnocení a nakládání s těmito vodami. Odpadní vody jsou v obecném měřítku takové vody, jejichž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Přesnou definici odpadních vod podává tzv. vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb.). Cílem naší práce bylo na vybraných tocích v Moravském krasu posoudit kvalitu povrchových vod před soutokem s tzv. vyčištěnými odpadními vodami a po soutoku. V některých případech byla posuzována i kvalita vody před jejím vstupem do obydleného území. Smyslem této práce naopak nebylo posuzovat, zda jsou dodržovány emisní limity vypouštěných vyčištěných odpadních vod, které jsou předepsané pro jednotlivé ČOV. Tyto parametry jsou předepisovány podle zákona č. 254/2001 Sb.: "Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných vod."
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
05/16/2019 12:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
2
345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019. ISBN 978-80-87857-34-2.

Original name: Speleofórum 2019
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN:
978-80-87857-34-2
Publisher: Česká speleologická společnost
Place of publishing:
Praha
Form of publication:
printed version
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
Number of pages:
Entry:
Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 05/16/2019 12:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
34
5
        
1
2
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu. 2019, Sloup.

Original name:
Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication: holding a conference
Venue:
Sloup
Organizer:
Country:
Time scope of event:
European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
05/16/2019 12:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
2
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -