Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identifikační číslo: 55980
Univerzitní e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

     Výuka
     
Projekty     
Publikace
     
     
     
Další informace
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GERŠL, M. -- MODRÁ, H. -- GERŠLOVÁ, E. -- MACHŮ, G. -- PAVLÍK, I. Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu vody v propadáních Moravského krasu v letech 2016-2018: případová studie vod potoků Hostěnického, Křtinského, Lopače a Sloupského. In Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019, s. 124--129. ISBN 978-80-87857-34-2.

Originální název:
Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu vody v propadáních Moravského krasu v letech 2016-2018: případová studie vod potoků Hostěnického, Křtinského, Lopače a Sloupského
Anglický název:
Autor: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Eva Geršlová
Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Ústav teritoriálních studií
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Speleofórum 2019
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
124
Do strany: 129
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: Vody na krasovém povrchu dělíme na vody alochton- ní, tedy na vody, které do krasu přitékají z nekrasových oblastí a na vody autochtonní, což jsou vody vznikající přímo na krasovém terénu. V krasových oblastech se pak stává téměř jistotou, že tyto vody přitékají k jeskynnímu ponoru, někdy nazývanému propadání, kde se stanou vodami podzemními, resp. vodami jeskynními. Pokud jsou na krasovém území činností člověka produkovány odpadní vody, tak se po průchodu čistírnou odpadních vod (ČOV) stávají tzv. vyčištěnými odpadními vodami. Tyto vody jsou z ČOV vypouštěny do tzv. recipientu, nejčastěji do povrchové vody představované malým vodním tokem. Společně pak ukončí svou cestu na povrchu krasového území v některém z jeskynních ponorů. Krasové oblasti mají řadu specifických hydro- logických vlastností, kterými je krasová propustnost a tím daný rychlý průtok podzemních vod a následně jejich výtok z jeskynních vyvěraček. Proto je vhodné uplatnit odlišný přístup k hodnocení a nakládání s těmito vodami. Odpadní vody jsou v obecném měřítku takové vody, jejichž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Přesnou definici odpadních vod podává tzv. vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb.). Cílem naší práce bylo na vybraných tocích v Moravském krasu posoudit kvalitu povrchových vod před soutokem s tzv. vyčištěnými odpadními vodami a po soutoku. V některých případech byla posuzována i kvalita vody před jejím vstupem do obydleného území. Smyslem této práce naopak nebylo posuzovat, zda jsou dodržovány emisní limity vypouštěných vyčištěných odpadních vod, které jsou předepsané pro jednotlivé ČOV. Tyto parametry jsou předepisovány podle zákona č. 254/2001 Sb.: "Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných vod."
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
16.05.2019 12:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019. ISBN 978-80-87857-34-2.

Originální název: Speleofórum 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-87857-34-2
Nakladatel:
Česká speleologická společnost
Místo vydání: Praha
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 16.05.2019 12:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu. 2019, Sloup.

Originální název: Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Sloup
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
16.05.2019 12:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -