Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Identification number: 55980
University e-mail: milan.gersl [at] mendelu.cz
 

     Lesson
     
     Publications     
Curriculum vitae     Bodies     Further information     Conferences
     

This page shows the preview of the selected CV.

 
Životopis

Osobní údaje     
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
DAFEE FA

Pedagogická činnost     
ZRK
Zneškodňování ropných kontaminací (AF)
ZRKKZneškodňování ropných kontaminací K (AF)
INEK1Informatika (AF)

Řešené projekty     
2019–
Smluvní výzkum
Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik pro měření produkce skleníkový...
2019–2018Smluvní výzkumAnalýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF
2019–2017
Smluvní výzkum
Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů...
2019–2017
Smluvní výzkumTestování účinnosti nanočástic kovového železa a jejich kompozitů s uhlíkovou matricí v biologických procesech
2019–2016Smluvní výzkum
Možnosti poškození kogeneračních jednotek vlivem nečistot v bioplynu
2019–2016
IGA
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
2017–2018
GAČRVodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii"
2016–2015
Smluvní výzkum
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území
2016–2015Smluvní výzkumMožnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích
2016–2015Smluvní výzkum
Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic
2015–2014
Smluvní výzkumTestování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa
2014–2015
Smluvní výzkum
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin
2014–2014
Smluvní výzkumProdukce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale
2014–2014
Smluvní výzkumProdukce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže
2014–2014
Smluvní výzkum
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky
2015–2015Smluvní výzkumAnalýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy
2015–2014Smluvní výzkum
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlas...
2015–2014
Smluvní výzkum
Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu
2014–2014
Smluvní výzkum
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy
2014–2014Smluvní výzkum
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu
2015–2014
Smluvní výzkumPoloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky ...
2014–2014
Smluvní výzkum
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku
2014–2014
Smluvní výzkum
Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci
2014–2014
Smluvní výzkumTestování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod.
2013–2015
OPPostdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU
2013–2004VZRegulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství

Univerzitní aktivity     
2016–Field of Study Board for Ph.D. Study Programme (D-WT-WT Waste Technology) (člen)