Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Identifikační číslo: 52232
Univerzitní e-mail: lucie.formanova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav účetnictví a daní (PEF)

     Výuka     
Závěrečná práce
     Publikace               

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Vliv volebního cyklu na formování daňové politiky v zemích EU
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Oponent 1:
doc. Ing. Alena Zubaľová, Ph.D.
Oponent 2:
prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Oponent 3:
Ing. Michal Plaček, M.Sc., Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vliv volebního cyklu na formování daňové politiky v zemích EU
Abstrakt:
Dizertační práce je věnována fenoménu politicko rozpočtového cyklu. Zkoumá, zda je praktická realizace hospodářských politik ovlivněna volebním cyklem. V rámci empirického šetření je ověřována přítomnost politicko rozpočtového cyklu v daňové oblasti, a to na celém území Evropské unie v časovém horizontu 1995 až 2015. Cílem dizertační práce bylo s využitím regresní analýzy statických panelových dat ověřit vazbu mezi volebním cyklem a praktickou realizací daňové politiky na území Evropské unie. Teoretická část práce je věnována charakteristice současného stavu zkoumání vlivu politicko rozpočtového cyklu v oblasti fiskální politiky, jmenovitě pak daňové politiky. Dále jsou zohledňovány i podmiňující faktory, jež mohou ovlivnit výskyt politicko ekonomického, resp. rozpočtového cyklu v zemi. V rámci vlastního empirického šetření bylo řešeno celkem deset výzkumných otázek, které lze roztřídit do tří kategorií, a to: testování výskytu PBC v daňové oblasti obecně, testování výskytu PBC při zohlednění podmiňujících faktorů (aspekt členství země v EU či v Eurozóně, délka a úroveň demokracie v zemi, kvalita fiskálních institucí v zemi a ideologické zaměření vládnoucího seskupení) a analýza závisle a nezávisle proměnných, jež mohou být při ověřování výskytu PBC v daňové oblasti využívány. Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že i nadále politicko rozpočtový cyklus v daňových politikách na celém území Evropské unie přetrvává. Z hlediska kategorizace daní bylo zjištěno, že v zemích EU jsou k manipulaci náchylnější plošně působící nepřímé daně. Se zohledněním podmiňujících faktorů při testování PBC se jako důležitý faktor jeví ideologické zaměření politických stran, když volbami vyvolané manipulace s daňovými položkami byly identifikovány především u levicově orientovaných vlád. V závěru dizertační práce jsou formulována doporučení pro budoucí testování PBC v oblasti determinace vstupních proměnných, dále pak pro nositele fiskální politiky a v neposlední řadě také pro občany (voliče).
Klíčová slova:
demokratický systém, Daňová politika, parlamentní volby, politicko rozpočtový cyklus, Evropská unie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

posudek oponenta
Posudek oponenta J. ŠirokýPosudek oponenta M. Plaček

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Petr David, Ph.D..