Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47985
Univerzitný e-mail: ales.franc [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Efektívnosť aktívnej politiky zamestnanosti vo vybraných krajinách
Autor: Ing. Patrik Bartko
Pracovisko: Ústav ekonomie (PEF)
Vedúci práce: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ing. Pavlína Komosná, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Efektívnosť aktívnej politiky zamestnanosti vo vybraných krajinách
Abstrakt:Bartko, P., Efektívnosť aktívnej politiky zamestnanosti vo vybraných kraji-nách. Bakalárska práca. Brno: Mendlova Univerzita v Brně, 2016. Práca sa snaží ohodnotiť efektívnosť aktívnej politiky zamestnanosti v krajinách Vyšehradskej štvorky a Švédska, následne dospieť k výsledkom a naznačiť možné riešenia prípadných nedostatkov.
Právna doložka:Čestné prehlásenie Prehlasujem, že som túto prácu: Efektívnosť aktívnej politiky zamestnanosti vo vybraných krajinách vypracoval samostatne a všetky použité pramene a informácie sú uvedené v zoznam použitej literatúry. Súhlasím, aby moja práca bola zverejnená v súlade s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v znení pozdejších predpisov, a v súlade s platnou Směrnicí o zveřejňování vyso-koškolských závěrečných prací. Som si vedomí, že sa na moju prácu vzťahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzatvorenie licenčnej zmluvy a použití tejto práce ako školského diela podľa § 60 ods. 1 Autorského zákona. Ďalej sa zaväzujem, že pri spísaní licenčnej zmluvy o využití diela inou osobou (subjektom) si vyžiadam písomné stanovisko univerzity o tom, že predmetná licenčná zmluva nie je v rozpore s oprávnenými záujmami univerzity, a zaväzujem sa uhradiť prípadný príspevok na úhradu nákladov spojených so vznikom diela, a to až do ich skutočnej výšky. V Brně dňa 10. mája 2016
Kľúčové slová:Vyšehradská štvorka, trh práce, Aktívna politika zamestnanosti, nezamestnanosť, APZ, Švédsko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Aleš Franc, Ph.D..