Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Attitudes of Czechs toward Non-European Immigrants, The role of personal predispositions
Written by (author): Bc. Zuzana Zuzáková
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Postoje Čechov k neeurópskym imigrantom v súvislosti s osobnostnými charakteristikami
Summary:Zuzáková, Z. Postoje Čechov k neeurópskym imigrantom v súvislosti s osobnostnými charakteristikami. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií, 2016. Vedúci bakalárskej práce Ing. Mgr. Jiří Čeněk. Táto bakalárska práca sa venuje postojom Čechov k imigrantom prichádzajúcim zo zemí mimo Európy. Sústredím sa v nej hlavne na teóriu, že postoj človeka k tejto tématike je značne ovplyvnený jeho osobnostnými predpokladmi. Pri písaní som využila nado-budnuté poznatky z predmetov interkulúrna psychológia a sociológia. V teoretickej časti som sa zamerala na vysvetlenie pojmov s tématikou práce súvisiacich, ako napríklad: migrácia, menšina, osobnosť, predsudok. Práca sa opiera o päťfaktorový model osobnosti, tzv. Big Five model. Ten je taktiež predstavený v prvej, teoretickej časti práce. Dotazníky praktickej časti boli zostavené na základe manuálu českej verzie NEO päťfaktorového inventáru. Vyplývajú z nich informácie o predpoklade, že postoj jednotlivca nie je ovplyvnený iba situačnými, ale i osobnostnými predpokladmi (dispozičnými predpokladmi).
Key words:osobnosť, migrácia, postoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..