Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The process of adaptation of Czech students to foreign culture
Written by (author): Bc. Ivana Adamišínová
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Proces adaptácie českých študentov na cudziu kultúru
Summary:Cieľom bakalárskej práce Proces adaptácie českých študentov na cudziu kultúru je čitateľa uviesť do problematiky akulturácie a faktorov, ktoré ovplyvňujú adaptáciu jedinca na odlišné kultúrne prostredie. Práca je rozdelená do piatich kapitol, pričom úvodná časť práce je venovaná definovaniu pojmov, ktoré sú kľúčovými v tejto problematike, a ktoré sú častokrát zamieňané. Vzhľadom na súčasný multikultúrny svet považujeme za dôležité, zaoberať sa priebehom akulturácie a faktormi, ktoré ovplyvňujú tento proces. To, aký priebeh a výsledok budem mať akulturačný proces je odrazom zvolenia si akulturačnej stratégie, ktoré sú tiež v práci popísané. Povahe českej kultúry je v práci venovaná samostatná kapitola, v ktorej si české vzorce správania definujeme na základe Hofstedeho dimenzií. Výsledkom skúmania danej problematiky a praktickej časti by malo byť zistenie či sa českých študentov táto problematika týka, vzhľadom k tomu, že išlo o ich dobrovoľné rozhodnutie. Na základe vyhodnotenia praktickej časti sme chceli potvrdiť alebo naopak vyvrátiť platnosť modelu U krivky.
Key words:adaptácia, akulturácia, akulturačné stresory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..