Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Intercultural specifics of communication
Written by (author): Bc. Eva Kákošová
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Interkultúrne špecifiká komunikácie v organizácii
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá rozdielnosťami v konaní jedincov v interkultúrnom prostredí, s cieľom špecifikácie kľúčových poznatkov, ktoré objasňujú problematiku pri komunikácii dvoch kultúr v rámci jednej organizácie. Teoretická časť vychádza z poznatkov interkultúrnej komunikácie a interkultúrnej psychológie. Je štrukturalizovaná na tri časti, kde sa každá časť systematicky zameriava na vysvetlenie a výklad teoretických poznatkov v prospech kľúčového výrazu zvolenej témy. Prvá časť sa zaoberá predovšetkým podstatou interkultúrnej komunikácie, interkultúrnych bariér pri komunikácii a jej významom v pracovnom prostredí. Druhá časť porovnáva kultúrne rozdiely medzi českou a nemeckou spoločnosťou, vzťahujúce sa ku kultúrnym dimenziám a štandardom na základe výskumov Geerta Hofstedeho a Nového s Schroll-Machl. Tretia pasáž z teoretickej časti sa venuje interkultúrnym kompetenciám a metódam interkultúrneho tréningu. V praktickej časti sú interpretované výsledky z rozhovorov, ktoré boli zrealizované v spolupráci s nemeckými a českými lekármi na nemeckej klinike. Bakalárska práca je zameraná na zmapovanie názorov a vnímania, ako aj identifikáciu problémov medzi českými a nemeckými pracovníkmi v spoločnom pracovnom prostredí.
Key words:komunikácia v organizácii, interkultúrne kompetencie, interkultúrna komunikácia, kultúrne štandardy, kultúrne dimenzie, Česká republika, Nemecká spolková republika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..