Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The issue of the development of the social excluded areas from the NGOs´ perspective – the case of Brno.
Written by (author): Bc. et Bc. Pavla Bubeníková
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Problematika rozvoje sociálně vyloučených lokalit z perspektivy NNO - případ Brno
Summary:Tato práce se zabývá názory Nevládních neziskových organizací (NNO) věnujících se práci s obyvateli sociálně vyloučené lokality Cejl -- Francouzská - Bratislavská na koncept integrovaného přístupu k rozvoji této deprivované oblasti skrze nástroj IPRM. První část zahrnuje teoretické pojednání o fenoménu sociálního vyloučení, s důrazem na tendence vylučování romské menšiny. Dále se teoretická část věnuje segregačním procesům a ghettoizaci, pozadím vzniku sociálně vyloučených lokalit, bytové situaci v ČR obecně a bytové situaci Romů, strategiím obcí v problematice sociálního vyloučení Romů, vytěsňování a gentrifikace. Ve výzkumné části jsou analyzovány rozhovory s terénními pracovníky a se zástupci NNO poskytujícími v lokalitě sociální programy. Práce bude pojednávat o rizicích regenerace vyloučené lokality, pozitivních i negativních vlivech na stávající obyvatele a možných důsledcích.
Key words:segregace, integrace, gentrifikace, Integrovaný plán rozvoje města, sociální vyloučení, ghettoizace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..