Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts
     
Lesson
     
Publications
     
     
Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Comparison of face-to-face and electronic communication impact in public institution
Written by (author): Bc. Soňa Bartošicová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Komparace vlivu face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci
Summary:
BARTOŠICOVÁ, S.: Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2012. Vedoucí práce Mgr. Bc. Jiří Čeněk. Bakalářská práce se zabývá porovnáním komunikace face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci. Specifikuje problematické situace, na jejichž základě lze navrhnout efektivnější postup či doporučit řešení. V teoretické části práce shrnuje informace a podklady pro výzkum. V praktické části jsou vyhodnocena data sesbíraná pomocí dotazníkového šetření a interpretována pomocí tabulek a grafů. V závěru práce jsou výsledky shrnuty a jsou navržena doporučení ke zlepšení.
Key words:
veřejnoprávní instituce, efektivita, interní komunikace, face-to-face a elektronická komunikace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..