Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Spoločenská zodpovednosť firiem v odvetví výroby z gumy a plastu v Slovenskej a Českej republike
Autor: Ing. Anna Kubovčíková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Spoločenská zodpovednosť firiem v odvetví výroby z gumy a plastu v Slovenskej a Českej republike
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR), ktorá predstavuje zodpovednosť firiem za dopady svojich aktivít na spoloč-nosť, v ktorej pôsobia. Správanie sa spoločensky zodpovedne je založené na báze dobrovoľnosti. Práca si kladie za cieľ zmapovať súčasný stav CSR v podnikoch, kto-rých činnosť patrí do kategorizácie odvetvia výroby z gumy a plastu. Podniky, kto-ré patria k jedným z najväčších zamestnávateľov, majú vplyv na životné prostredie, zdroje energií a národné hospodárstvo. Práca dochádza k záveru, že pojem spolo-čensky zodpovedného správania nie je na Slovensku ani v Českej republike ne-známy. Prínosom práce je zistenie stavu a navrhnuté odporúčania pre zlepšenie CSR aktivít, a tým zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov v danom odvetví. Zá-kladom pre tvorbu odporúčaní je kvantitatívny výskum, konkrétne dotazníkové šetrenie, realizované v rámci dvoch krajín, Slovenskej a Českej republiky.
Kľúčové slová:Základné piliere CSR, Spoločenská zodpovednosť firiem, CSR

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..