Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Společenská odpovědnost firem v odvětví výroby pryžových a plastových výrobků v Slovenské a České republice
Autor: Ing. Anna Kubovčíková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Spoločenská zodpovednosť firiem v odvetví výroby z gumy a plastu v Slovenskej a Českej republike
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR), ktorá predstavuje zodpovednosť firiem za dopady svojich aktivít na spoloč-nosť, v ktorej pôsobia. Správanie sa spoločensky zodpovedne je založené na báze dobrovoľnosti. Práca si kladie za cieľ zmapovať súčasný stav CSR v podnikoch, kto-rých činnosť patrí do kategorizácie odvetvia výroby z gumy a plastu. Podniky, kto-ré patria k jedným z najväčších zamestnávateľov, majú vplyv na životné prostredie, zdroje energií a národné hospodárstvo. Práca dochádza k záveru, že pojem spolo-čensky zodpovedného správania nie je na Slovensku ani v Českej republike ne-známy. Prínosom práce je zistenie stavu a navrhnuté odporúčania pre zlepšenie CSR aktivít, a tým zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov v danom odvetví. Zá-kladom pre tvorbu odporúčaní je kvantitatívny výskum, konkrétne dotazníkové šetrenie, realizované v rámci dvoch krajín, Slovenskej a Českej republiky.
Klíčová slova:Základné piliere CSR, Spoločenská zodpovednosť firiem, CSR

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..