Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Corporate social responsibility in the sector Manufacture of rubber and plastic products in the Slovak and Czech Republic
Written by (author): Ing. Anna Kubovčíková
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Spoločenská zodpovednosť firiem v odvetví výroby z gumy a plastu v Slovenskej a Českej republike
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR), ktorá predstavuje zodpovednosť firiem za dopady svojich aktivít na spoloč-nosť, v ktorej pôsobia. Správanie sa spoločensky zodpovedne je založené na báze dobrovoľnosti. Práca si kladie za cieľ zmapovať súčasný stav CSR v podnikoch, kto-rých činnosť patrí do kategorizácie odvetvia výroby z gumy a plastu. Podniky, kto-ré patria k jedným z najväčších zamestnávateľov, majú vplyv na životné prostredie, zdroje energií a národné hospodárstvo. Práca dochádza k záveru, že pojem spolo-čensky zodpovedného správania nie je na Slovensku ani v Českej republike ne-známy. Prínosom práce je zistenie stavu a navrhnuté odporúčania pre zlepšenie CSR aktivít, a tým zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov v danom odvetví. Zá-kladom pre tvorbu odporúčaní je kvantitatívny výskum, konkrétne dotazníkové šetrenie, realizované v rámci dvoch krajín, Slovenskej a Českej republiky.
Key words:Základné piliere CSR, Spoločenská zodpovednosť firiem, CSR

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..