Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of GRI Standards for a small industrial company
Written by (author): Ing. Veronika Šulová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Hana Greplová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik
Summary:Šulová, V. Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce na téma Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik, je prací, která je zpracována přímo pro podnik, který se řadí do kategorie malých a středních podniků. Hlavním cílem této práce je vytvoření samotného reportu a vyhodnocení, zda je zvolená metodika vhodná i pro tento konkrétní podnik a co přinese svému okolí. V teoretické části je přiblížen koncept společenské odpovědnosti a způsob vytváření reportů z této oblasti. Více prostoru je věnováno metodice GRI, která je pro tuto práci zásadní a důraz je kladen na historii této metodiky, jak vznikala a jak se postupně měnila do dnešní podoby. Je vysvětleno fungování společenské odpovědnosti v malých podnicích, čím se liší od velkých a na jakém fungují principu. Výsledková část je již zaměřena přímo na vybraný podnik, seznámení se jednotlivými aktivitami, fungováním a směřováním podniku. Na základě těchto informací je vytvořen samotný report. Vychází se ze strategie podniku a také modifikované SWOT analýzy, která je přizpůsobena potřebám reportování v malých a středních podnicích. V závěru jsou uvedena doporučení pro další období a návrh na zlepšení, v tomto případě uvedení možnosti, jak se v reportování může podnik posunout dále. Bylo zjištěno, že malý podnik může vytvářet report dle GRI metodiky. Musí být správně stanovené cíle a postup musí být zvolen na základě dostupnosti informací. Danému podniku lze doporučit, aby sledoval data z oblastí, ve kterých koná aktivity, ale prozatím je nemonitoruje. Pro komunikaci se zainteresovanými skupinami je report dostačující.
Key words:report, zodpovědnost, hodnota, Společenská odpovědnost firem, Global Reporting Initiative, malé a střední podniky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..