Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of business performance using the Balanced Scorecard method
Written by (author): Bc. Jaroslav Křůpala
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení výkonnosti vybraného podniku s využitím metody Balanced Scorecard
Summary:Bakalářská práce na téma zhodnocení výkonnosti podniku s využitím metody Balanced Scorecard je zpracována ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Na základě zhodnocení finančních a nefinančních ukazatelů čtyř perspektiv Balanced scorecard, jsou v práci shrnuty výsledky a následná doporučení podniku prostřednictvím akčních plánů. Hlavním nedostatkem společnosti VaK Vsetín a.s. je ten, že hlavní část výnosů je založena na jediné položce a tou jsou tržby za vodné a stočné. Z celkového podílu výnosů zaujímá tato položka 86 %. Podnik se musí zaměřit na další komerční služby a ty propagovat prostřednictvím informační kampaně. Zvýšení zisku lze kalkulovat zvýšením cen. Jedná se však o řešení, které přináší rizika zpětné vazby od zákazníků. Z hodnocení nákladů na zaměstnance vyplývá negativní nárůst nákladů na řídící pracovníky, které by měl podnik revalvovat. Dále by společnost měla zkvalitnit organizační strukturu, vymezit jasné pravomoce v podniku, akceptovat a řešit nespokojenost zaměstnanců s určitými oblastmi. Jako výsledek zhodnocení Balanced Scorecard provozního chodu podniku je považováno vytvoření tzv. akčního plánu. Jedná se o systém, jenž umožňuje strategii, aby se stala akceschopnou.
Key words:finanční perspektiva, BSC, Balanced Scorecard, SWOT analýza, analýza finančních měřítek, akční plán, perspektiva učení se a růstu, strategické řízení, zákaznická perspektiva, perspektiva interních procesů, analýza nefinančních měřítek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..