Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Identifikační číslo: 47579
Univerzitní e-mail: ondrej.mocek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

     
Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BRÁKORA, M. -- MOCEK, O. Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje. In Region v rozvoji společnosti 2016: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 77--81. ISBN 978-80-7509-459-9. URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2016.pdf

Originální název:
Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje
Anglický název: The cohesion of the political groups in the European Parliament on issues of regional development
Autor:
Ing. Marek Brákora
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav teritoriálních studií
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Region v rozvoji společnosti 2016: sborník příspěvků
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
77
Do strany:
81
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Evropský parlament (EP) je jednou z nejdůležitějších institucí Evropské unie (EU). V institucionálním nastavení EU je jedinou přímo volenou institucí a z toho důvodu je tak jediným reprezentantem vůle evropského lidu. Je proto důležité EP podrobovat demokratické kontrole a zabývat se hlasováními jednotlivých poslanců EP (MEPs), respektive celých politických skupin. EP není možné považovat za homogenní instituci, jejíž názor je jednotný na projednává témata. EP se vnitřně názorově štěpí a je tak důležité sledovat, které skupina, či dokonce kteří MEPs, jak hlasují. Tento paper se zabývá rovinou politických skupin, tedy uskupeními do nichž se seskupují jednotlivé národní politické stran v EP dle blízkosti svých volebních programů a ideologií. Konkrétně bude výzkum zaměřen na oblast regionálního rozvoje, jako sféru, která je mnohdy na půdě EU přehlížena a je považována za názorově ne zcela konfliktní. Paper tak odhaluje jednotlivé hlasovací koalice a sleduje, zda v této politické oblasti dochází k pravolevému štěpení, či zda jsou skupiny seskupeny dle jiného vzorce. A dále bude zjišťována koheze jednotlivých politických skupin. Jinými slovy bude měřeno nakolik jsou politické skupiny v dané oblasti homogenní ve svém hlasování. Výsledky analýzy ukázaly, že regionální rozvoj na půdě EP není většinově konfliktní téma. Velká část politických skupin dosahovala vysoké míry koheze. Pouze dvě krajně pravicové strany EFDD a ENF se výrazněji propadaly. Při porovnání dominantního názor politických skupin jsme došli k závěru, že existuje poměrně velká koalice složena z ALDE, EPP a S&D, která je ve většině případů rozšířena i o Greens/EFA a ECR. To ukazuje na nekonfliktnost tématu i napříč politickými skupiny. Celkově tak je možné hodnotit regionální rozvoj jako politiku, která na půdě EP nevyvolává velké vášně. Přístup k ní je konsensuální ať už dovnitř většiny politických skupin, tak i mezi jednotlivými politickými skupinami.
Popis v anglickém jazyce:
The European Parliament is one of the most important institutions of the European Union (EU). In the institutional setting of the EU it is the only directly elected institution and because of that also the only representative of the will of the european people. This paper follows up the level of political groups, which means the groupings in which the individual national political parties in EP are gathering according to the relations of their election programme and ideology. This research will be specifically focused on the field of the regional development as a sphere, which is often being overlooked on the EU grounds and which is considered to be not just full of conflicting opinions. The paper reveals individual voting coalitions and watches, if the right - left - wing split is occuring in this political area or if the groups are gathered based on another pattern. The paper will also further survey the cohesion of the individual political groups. In other words, it will be measured, how homogenous are being the groups in the given fields of voting. The results of the analysis showed, that regional development is mostly not a conflicting topic on the EP grounds. The big part of the political groups achieved a very high rate of cohesion. Only two extremely right-wing groups EFDD and ENF were failing distinctively. After the comparison of the dominant opinions of the political groups we came to a conclusion, that there is a relatively big coalition consisting of ALDE, EPP and S&D, which is in most cases extended with Greens/EFA and ECR. That shows us the non-conflictiveness of the topic across the political groups. Altogether, it is possible to assess the regional development as a policy, which is not causing any big fervours on the EP grounds. The attitude to this policy is consensual inwards the most political groups and also among the individual political groups.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
čeština: regionální rozvoj, hlasování, politické skupiny, Evropský parlament
Obor výsledku:
Politologie a politické vědy
Rok uplatnění:
2016
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje
URL:
http://www.icabr.com/respo/RESPO_2016.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12345
špatné
khaki
dobré        
nezajímavé
zelenožlutá
zajímavé
Hodnotilo: 1
Průměr: 3.00
        
Hodnotilo: 1
Průměr: 3.00
1234
5
        
1
2
3
45
laické
azurová
odborné
        
teoretické
černášedá
praktické
Hodnotilo: 1
Průměr: 4.00
        Hodnotilo: 1
Průměr: 2.00


Bližší určení zdroje:

Region v rozvoji společnosti 2016: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-459-9.

Originální název:
Region v rozvoji společnosti 2016: sborník příspěvků
Anglický název:
Editor:
Pracoviště:
Informační centrum
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-7509-459-9
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání: Brno
Forma vydání: elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2016
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce: Region v rozvoji společnosti 2016
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Poslední změna: 07.08.2017 21:42 (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Region v rozvoji společnosti 2016. 2016, Brno.

Originální název:
Region v rozvoji společnosti 2016
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2016
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Poslední změna:
11.01.2017 10:24 (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -