Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavel Žiaran, Ph.D.
Identification number: 45661
University e-mail: pavel.ziaran [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Law and Social Sciences (FBE)
Technical worker for educational process - Department of Finance (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Predictors of behavior in the ethically sensitive situations in the context of managerial decision-making
Written by (author): Ing. Pavel Žiaran, Ph.D.
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Opponent 1:prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.
Opponent 2:prof. Dr. Ing. Elena Horská
Opponent 3:doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Prediktory správania v eticky senzitívnych situáciách v kontexte manažérskeho rozhodovania
Summary:Cieľom práce je hľadanie prediktorov rozhodovania v eticky senzitívnych situáciách. Ako možné prediktory boli testované osobnostné črty (merané testom Hexaco), prosociál-ne hodnoty (merané jednoduchými ekonomickými experimentmi). Správanie bolo analy-zované v rámci behaviorálneho experimentu vo forme simulačnej hry v dvoch kolách (v eticky senzitívnej a v eticky bezproblémovej situácii). Experimentu sa zúčastnilo 189 štu-dentov manažmentu, z toho do analýz bolo zaradených 154 odpovedí. Výsledkom práce je návrh jednoduchého algoritmu pre predikciu rozhodovania v eticky senzitívnych situáciách v manažérskom kontexte. Predikcia je založená: 1. na kombinácii skóre v ekonomických experimentoch ultimátum a diktátor a 2. na kombinácii skóre v osobnostných črtách p-faktora (pokora-poctivosť) dotazníka Hexaco-60. Výsledky majú prínos pri riadení ľud-ských zdrojov pri výbere zamestnancov, na pracovné pozície, s vysokými nárokmi na mo-rálne a etické kvality uchádzača.
Key words:Ekonomické experimenty, etika, Test osobnosti Hexaco

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review D. ŠimoOpponent's review E. HorskáOpponent's review M. . Rašticová

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D..