Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Dania
Identifikační číslo: 45349
Univerzitní e-mail: tomas.dania [at] mendelu.cz
 
Technický pracovník pro výuku - Ústav managementu (PEF)
 
P 62 08  Ekonomika a management D-EM
PEF D-EM-ŘEP prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Řízení a ekonomika podniku, 3. ročník

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh strategie rekonstrukce ubytovacího zařízení
Autor: Bc. Mária Lujza Fajtová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Dania
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Návrh stratégie rekonštrukcie ubytovacieho zariadenia
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je návrh stratégie rekonštrukcie ubytovacieho za-riadenia, ktorý povedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Využíva vonkajšiu a vnútornú analýzu s cieľom navrhnúť zmeny pre ubytovacie zariadenie. Najprv bola prevedená literárna rešerš, ktorá sa zaoberá pojmami cestovného ruchu a managementu, na ktorú nadväzuje analytická a návrhová časť. V analytickej časti je prostredníctvom PESTE analýzy a Porterovho modela piatich hybných síl zhod-notené vonkajšie prostredie a prostredníctvom rozšíreného marketingového mixu 8P, doplneného o dotazníkový prieskum boli zistené silné a slabé stránky ako aj informácie, čo by si ľudia priali ako súčasť zariadenia. V dotazníku bolo oslovených 150 respondentov prostredníctvom online dotazníka ako aj osobne. Niektoré otázky vychádzali z marketingového mixu 4C. Následne bola zostavená SWOT matica, ktorá slúžila k určeniu niektorých strategických cieľov. Výsledná stratégia bola zostavená podľa rozšíreného marketingového mixu 8P a zameriava sa zvýšenie konkurencieschopnosti, zlepšenie kvality, ako aj zvýšenie povedomia o ubytovacom zariadení.
Klíčová slova:Analýza vonkajšieho prostredia, Porterov model piatich hybných síl, SWOT analýza, Marketingový mix 8P, Dotazníkové šetrenie, 4C analýza, PESTE analýza, Analýza vnútorného prostredia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Tomáš Dania.