Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivana Hájková
Identification number: 43653
University e-mail: 43653 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 03  Animal Breeding (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Horse Breeding and Rural Tourism, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of qualitative and quantitative parameters of the ejaculate of stallion
Written by (author): Ing. Ivana Hájková
Department: Department of Animal Breeding (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Opponent:Ing. Jan Všetečka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů ejakulátu u hřebců
Summary:Hodnocení kvality ejakulátu je důležitým prvkem v hodnocení plodnosti hřebce. Kvalitní ejakulát produkovaný v dostatečném množství je předpokladem pro úspěšnou inseminaci v chovu koní. Za účelem posouzení kvality ejakulátu je používáno mnoho laboratorních metod hodnocení. Vybranými laboratorními metodami se zabývá i tato diplomová práce. Základními parametry posuzovanými u ejakulátu v této práci jsou hodnocení aktivity, koncentrace spermií v ejakulátu a morfologická analýza spermií. Pro použití ejakulátu na výrobu inseminační dávky je potřeba zhodnotit i objem odebraného ejakulátu. Minimální objem ejakulátu u hřebce by měl být 20 ml. Aktivita čerstvého semene by měla dosahovat minimálně 60 %. Za normální hodnotu koncentrace spermií hřebčího ejakulátu je považováno alespoň 100 × 106 v 1 ml semene. Minimální množství morfologicky normálních spermií v ejakulátu hřebce je požadováno nad hranicí 60 %. V této diplomové práci byla zkoumána skupina plemenných hřebců ustájených v hřebčinci Tlumačov, státním podniku. Hřebci byly zařazeni do plemenitby pro rok 2015. Hodnocení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů bylo provedeno u 47 vzorků čerstvého ejakulátu, které byly získávány od 12 plemeníků během připouštěcí sezóny. Odběry ejakulátu probíhaly od dubna do července roku 2015. Ihned po každém odběru byl změřen objem odebraného ejakulátu a byla zaznamenána aktivita spermií. K dalšímu hodnocení patřilo počítání koncentrace spermií a hodnocení morfologické stavby spermií. Pro morfologickou analýzu byly nátěry barveny dvěma metodami: barvení dle B. T. Farellyho a barvení metodou Byghošť. Při analýze bylo zjišťováno procento morfologických vad spermií, které byly rozděleny do následujících kategorií: vady akrozomu, vady hlavičky, vady spojovací části, vady bičíku, abnormálně vyvinuté spermie a nezralé spermie. Součástí výzkumu bylo také teoretické porovnání obou použitých barvících metod vzhledem k výskytu morfologických vad a odhad korelačních vztahů mezi kvalitativními a kvantitativními ukazateli ejakulátu u hřebců.
Key words:ejakulát, spermie, hřebec, morfologické vady spermií, hodnocení spermatu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review