Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Identifikační číslo: 41401
Univerzitní e-mail: pavel.semerad [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Podvody na všeobecné spotřební dani u pohonných hmot
Autor: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Oponent 1:prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Oponent 2:prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Alena Zubaľová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Podvody na všeobecné spotřební dani u pohonných hmot
Abstrakt:Disertační práce se zabývá podvody u daně z přidané hodnoty na trhu s pohonnými hmotami v České republice. Tato komodita je využita při karuselových podvodech. V řetězcích plátců daně se vyskytují chybějící obchodníci, kteří neplní své daňové povinnosti. Jejich obchodní strategie je založena na rychlém prodeji za neobvyklé nízké ceny, kterým nemohou poctivé subjekty konkurovat. Česká republika proto v roce 2010 požádala Evropskou komisi o možnost zavést přenesenou daňovou povinnost na pohonné hmoty. Žádost byla zamítnuta. Cílem práce je vytvořit metodický nástroj umožňující včasnou identifikaci potenciálních daňových podvodů u daně z přidané hodnoty. Současně je stanoveným cílem navrhnout řešení, která mohou reálně přispět k redukci podvodů na vybraném komoditním trhu. Teoretická část se věnuje přístupům autorů zabývajících se hospodářskou kriminalitou, judikaturou soudů a znaleckou činností. Na základě těchto poznatků je pevně vymezen prostor, ve kterém je možné navrhovat řešení problému. Plnění stanovených cílů probíhá v několika etapách. Nejprve jsou pomocí analýzy trhu charakterizovány jednotlivé subjekty, které se podílí na obchodování s pohonnými hmotami. Informace o fungování trhu jsou získány z rozhovorů a dotazníkového šetření na vzorku distributorů a provozovatelů čerpacích stanic. Poslední etapa obsahuje sběr informací o dostupných cenách, které jsou dále zpracovány. Na základě dosažených výsledků jsou charakterizovány rizikové znaky potenciálních daňových podvodníků. Po vyhodnocení cenových databází došlo k vytvoření metodiky, která umožňuje stanovení obvyklé ceny a měření rizikové zóny. Protože se zavedením metodiky souvisí i legislativní změny, jsou tyto změny následně definovány. Závěrem jsou formulována doporučení pro efektivní využití metodiky jako nástroje pro omezení daňových podvodů.
Klíčová slova:pohonné hmoty, riziková zóna, daň z přidané hodnoty, identifikování podvodníka, karuselové podvody, metodika pro stanovení obvyklé ceny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta D. NerudováPosudek oponenta K. KubátováPosudek oponenta A. . Zubaľová