Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Identifikační číslo: 4087
Univerzitní e-mail: jiri.schneider [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Děkan - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Životopis     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ABPAutor: Bc. Hana Aligerová
Analýza rekreačního potenciálu v CHKO Orlické hory
duben 2012prohlížet
2.NBPAutor: Lana Arutiunian
Vliv náboženství na vztah člověka k přírodě
duben 2017prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Lucie Balounová
Rekreační potenciál a limity rekreačního využívání území
duben 2010prohlížet
4.ABPAutor: Ing. Michal Bařina
Význam alternativních pohonů dopravních prostředků pro regionální rozvoj
duben 2013prohlížet
5.ABPAutor: Bc. Eva Bělohorcová
Kvalita ovzduší ve velkých městech: případová studie Brno a Ostrava
květen 2014prohlížet
6.ADPAutor: Ing. Jitka Benedíková
Využití revitalizačního potenciálu odstavených ramen nad jezem Hodonín
duben 2007prohlížet
7.NBPAutor: Martin Beneš
Vývoj protipovodňové ochrany obce Cvrčovice
duben 2017prohlížet
8.ABPAutor: Ing. Petra Bilíková
Participace veřejnosti na procesu EIA
květen 2015prohlížet
9.RDisPAutor: Ing. Martina Blahová
Ekosystémové služby rekultivovaných lokalit v Kvartéru řeky Moravy
září 2021prohlížet
10.ABPAutor: Ing. Martina Blahová
Ochrana přírody jako faktor rozvoje vybraného území na příkladu zvažované CHKO Soutok
duben 2014prohlížet
11.ADPAutor: Ing. Martina Blahová
Vliv chráněných krajinných oblastí na rozvoj regionu
květen 2016prohlížet
12.NDPAutor: Bc. Vojtěch Borůvka
Cestovní ruch a ochrana přírody jako faktory rozvoje regionu Orlické hory
květen 2014prohlížet
13.ABPAutor: Ing. et Ing. Stanislav Carbol
Analýza stavu krajiny v okolí města Tišnova z hlediska rekreačního využívání
duben 2008prohlížet
14.ADPAutor: Ing. et Ing. Stanislav Carbol
Návrh metodiky hodnocení rekreačního potenciálu území
duben 2010prohlížet
15.ADPAutor: Ing. Michaela Dejmková
Přínos MAS jako nástroje podpory rozvoje venkova na příkladu MAS Boskovicko PLUS, o. s.
duben 2013prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Darina Dostálová
Cestovní ruch a rekreační potenciál jako faktor regionálního rozvoje v Moravském krasu
duben 2013prohlížet
17.ABPAutor: Bc. Jiří Fojtík
Potenciál cestovního ruchu regionu Apurímac (Peru)
prosinec 2016prohlížet
18.ABPAutor: Bc. Michaela Foltýnová
Nedostatek vody v Jihoafrické republice
květen 2019prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Gabriela Frantová
Ekosystémové služby říčního prostoru Svitavy v Brně
duben 2017prohlížet
20.ABPAutor: Ing. Kristina Friesová
Střety rekreace a ochrany přírody v CHKO Pálava
duben 2012prohlížet
21.ADPAutor: Ing. Martin Fukala
Využívání přírodních zdrojů a ekosystémových služeb místními komunitami v regionu Carazo, Nicaragua
květen 2019prohlížet
22.ADPAutor: Ing. Tereza Göghová
Participace veřejnosti na procesu EIA záměrů bioplynových stanic
květen 2016prohlížet
23.ABPAutor: Ing. Tereza Göghová
Protipovodňová ochrana v ČR
duben 2014prohlížet
24.ADPAutor: Ing. et Ing. Václav Goroš
Řešení skautského tábořiště Skalka
duben 2010prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Vojtěch Halaška
Provision of alternative off-grid solar solution for non-electrified area in Ghana
prosinec 2015prohlížet
26.ABPAutor: Bc. Pavel Hamža
Drinking Water in the Republic of South Africa, Eastern Cape Province, Amathole District
leden 2014prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Jana Hanyková
Mezinárodní spolupráce jako nástroj rozvoje vinařské turistiky
duben 2014prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Michal Henek
Zadržení a využití dešťových vod v obci Bílovice nad Svitavou
duben 2008prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Klára Hladůvková
Povědomí veřejnosti o kulturních ekosystémových službách městské zeleně
prosinec 2015prohlížet
30.NDPAutor: Bc. Monika Hofrichtrová
Aktuální stav geocachingu v národním parku Malá Fatra
květen 2016prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Pavlína Holubová
Ochota platit za rekreační ekosystémové služby v CHKO Moravský Kras
prosinec 2016prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Pavlína Holubová
Vyhodnocení rekreačního potenciálu revitalizačních akcí ve vybraném území
květen 2014prohlížet
33.ADisPAutor: Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Ochranná pásma lesních maloplošných zvláště chráněných území
červen 2013prohlížet
34.ABPAutor: Bc. Soňa Homolová
Rozdíly ve vnímání rekreačního potenciálu mezi místními obyvateli a návštěvníky v obci Vranov nad Dyjí
květen 2016prohlížet
35.ADPAutor: Ing. et Ing. Markéta Honzová
Zhodnocení stavu a ochranných pásem vybraných lesních maloplošných zvláště chráněných území Tišnovska
duben 2010prohlížet
36.ABPAutor: Ing. Martina Horáková
Ochrana přírody jako faktor rozvoje vybraného území
květen 2014prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Martina Horáková
Střety rekreace a ochrany přírody v Národním parku Podyjí
květen 2017prohlížet
38.NDPAutor: MgA. Mgr. Petr Horák
Value of allotment gardens within regional development
květen 2014prohlížet
39.NBPAutor: Martin Charvát
Význam prvků ÚSES pro myslivecké hospodaření v regionu
duben 2017prohlížet
40.NDPAutor: Bc. Hana Chlebníčková
Měkké formy turismu jako nástroj regionálního rozvoje Jeseníků
květen 2015prohlížet
41.ABPAutor: Ing. Veronika Chovancová
Stanovení rekreačního potenciálu města Kroměříže
květen 2015prohlížet
42.ABPAutor: Bc. Bruno Idini
Renewable energy sources in the Cusco region, Peru
duben 2020prohlížet
43.NDPAutor: Ing. Kamila Ištvanová
Hodnocení stavu krajiny a krajinného rázu v přírodním parku Chřiby
duben 2011prohlížet
44.ADPAutor: Ing. Ivo Jakeš
Rychlost zanášení modelových retenčních nádrží na Vsetínsku
duben 2009prohlížet
45.ADPAutor: Ing. Karolína Janálová
Promoting Sustainable Rural Development in the Ccapi District, Peru
květen 2015prohlížet
46.ABPAutor: Bc. Hana Janovská
Funkční vazba veřejné zeleně a dopravního systému města Přerova
květen 2015prohlížet
47.ABPAutor: Bc. Natálie Jarušková
Možnosti regenerace brownfields
duben 2012prohlížet
48.ABPAutor: Ing. et Ing. Michal Jirman
Vyhodnocení návrhu soustavy NATURA 2000 v CHKO Broumovsko
duben 2008prohlížet
49.RDisPAutor: Ing. Žaneta Kalasová
Ekosystémové zátěže (ecosystem disservices) říčního prostoru v urbanizovaném prostředí
září 2021prohlížet
50.ADisPAutor: Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Vliv revitalizací vodních toků na rekreační hodnotu krajiny
duben 2015prohlížet
51.ABPAutor: Ing. Luboš Knoflíček
Analýza potenciálu města Znojma pro rozvoj cestovního ruchu
červen 2009prohlížet
52.ADPAutor: Ing. Jana Konečná
Dynamika hladiny podzemní vody v nivní krajině jižní Moravy
duben 2010prohlížet
53.ABPAutor: Ing. Jana Konečná
Hodnocení revitalizačních opatření v lužních lesích v oblasti Soutoku
duben 2008prohlížet
54.ABPAutor: Ing. Jana Koutová
Analýza rekreačního potenciálu území ORP Bruntál
duben 2013prohlížet
55.ABPAutor: Bc. Veronika Kováříková
Ekosystémové služby rekultivované krajiny
květen 2018prohlížet
56.NBPAutor: Michaela Kráčalíková
Turismus v Peru
květen 2018prohlížet
57.ABPAutor: Ing. Martina Krátká
Historie péče o zámecký park ve Velkém Meziříčí a její vliv na současný stav parku
duben 2010prohlížet
58.ADPAutor: Ing. Vlasta Krejzová
Řešení územního systému ekologické stability v návaznosti na intravilán města Ledeč nad Sázavou
duben 2009prohlížet
59.NDPAutor: Bc. Jan Kříž
Vliv protipovodňových a protierozních opatření v povodí Besénku (Jihomoravský kraj) na charakter a funkce vodního toku a krajinu v povodí.
duben 2010prohlížet
60.ABPAutor: Bc. Iveta Křížová
Vliv vodního díla na životní prostředí na příkladu VD Dalešice
duben 2012prohlížet
61.ADPAutor: Ing. Aneta Kubaláková
Geocaching na Pálavě
prosinec 2017prohlížet
62.ABPAutor: Ing. Karel Kubíček
Analýza rekreačního potenciálu regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko
duben 2008prohlížet
63.ADPAutor: Bc. Ing. Hana Kubíčková
Hodnocení stavu a návrh péče o maloplošné zvláště chráněné území
duben 2012prohlížet
64.ABPAutor: Bc. Ing. Hana Kubíčková
Krajinný ráz nivy řeky Moravy mezi Uherským Hradištěm a Uherským Ostrohem
duben 2010prohlížet
65.ABPAutor: Bc. Nikola Kulhánková
Nakládání s odpady na Žďársku
prosinec 2018prohlížet
66.ABPAutor: Ing. Petra Kulková
Hodnocení soustavy NATURA 2000 na území CHKO Žďárské vrchy
duben 2009prohlížet
67.NDPAutor: Ing. Petra Kulková
Návrh plánu péče pro EVL Babínský rybník
duben 2011prohlížet
68.ABPAutor: Bc. et Bc. Anna Kvanďúchová
Analýza geocachingu v okolí Brněnské přehrady a Podkomorských lesů
prosinec 2018prohlížet
69.ADPAutor: Ing. Lenka Kyjaniová
Profil návštěvníka Národního parku Malá Fatra
prosinec 2015prohlížet
70.ADPAutor: Ing. Veronika Makovcová
Funkční účinnost ochranného pásma MZCHÚ
duben 2013prohlížet
71.NBPAutor: Ing. Barbora Martinů
Zhodnocení krajinného rázu v oblasti Pálavy
duben 2009prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Zuzana Martišková
Vzájemné vazby a dopady mezi ochranou přírody a rekreačním potenciálem a využíváním krajiny v oblasti Stožce (NPCHKO Šumava)
duben 2010prohlížet
73.NDPAutor: Bc. Diana Marushchak
Geographical Indication System as an important tool for further development of agriculture and agrarian tourism in the Ukrainian Carpathian region
květen 2019prohlížet
74.ABPAutor: Bc. Simona Mašová
Útlum těžby uranu na ložisku Rožná a jeho vliv na stav a rozvoj území
květen 2017prohlížet
75.ADPAutor: Ing. Šárka Mazalová
Analýza a řešení střetů rekreace a ochrany přírody v CHKO Moravský kras
duben 2014prohlížet
76.ABPAutor: Bc. Monika Mišúnová
Development and economy of renewable energy sources in Slovakia on example of landfill gas
duben 2014prohlížet
77.ADPAutor: Ing. Romana Mlejnková
Posouzení vlivu záměru výstavby větrných elektráren v k.ú. Stavěšice na krajinný ráz
duben 2007prohlížet
78.ADPAutor: Ing. Petr Mudra
Participace veřejnosti na procesu EIA záměrů větrných elektráren
květen 2016prohlížet
79.ABPAutor: Ing. Petr Mudra
Revitalizace nivy Bobravy v Rosicích
duben 2014prohlížet
80.ADPAutor: Ing. Aneta Műllerová
Vliv aktivit MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) na rozvoj regionu
květen 2015prohlížet
81.ADPAutor: Ing. Simona Najtová
Geocaching v CHKO Moravský kras
květen 2015prohlížet
82.ADPAutor: Ing. Eva Němcová
Hodnocení krajinného rázu přírodního parku Velký Kosíř
duben 2010prohlížet
83.ADPAutor: Ing. Jan Nerušil
Ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území
duben 2012prohlížet
84.ABPAutor: Ing. Jan Nerušil
Účinnost ochranného pásma přírodní památky Hradisko
duben 2009prohlížet
85.ADPAutor: Ing. Stanislava Nevrlá
Landscape character assessment of Grand Canaria and Fuerteventura islands
květen 2014prohlížet
86.ABPAutor: Bc. Tomáš Niesner
Analýza rekreačního potenciálu vybraného území
duben 2012prohlížet
87.ADPAutor: Ing. Ivona Nodžáková
Analýza stavu a údržby naučných stezek v CHKO Jeseníky
květen 2020prohlížet
88.NDPAutor: Bc. Miroslava Olšinová
Návrh opatření k řešení střetů rekreačního využívání území a ochrany přírody v CHKO Jeseníky
duben 2011prohlížet
89.NBPAutor: Jan Onhaiser
Rekrační potenciál krajinného segmentu kolem retenční nádrže Čerťák
duben 2010prohlížet
90.ABPAutor: Ing. Eliška Osičková
Vinohradnictví jako složka krajinného rázu a regionálního rozvoje vinařského mikroregionu Modré Hory
duben 2012prohlížet
91.NDPAutor: Bc. Libor Palas
Lesy a lesnictví jako součást krajinného rázu CHKO Žďárské vrchy
duben 2016prohlížet
92.RBPAutor: Lucie Pavelcová
Vnímání vlivu Národního parku Podyjí na rozvoj obcí
květen 2019prohlížet
93.ADPAutor: Ing. Miroslava Pazderová
Vyhodnocení stavu a návrh péče pro centrální část EVL Chřiby
duben 2011prohlížet
94.ABPAutor: Ing. Rudolf Pirkovský
Enviro-sociální dopady elektronického průmyslu v Číně
květen 2015prohlížet
95.ADPAutor: Ing. Hana Plačková
Biologická a biotechnická opatření revitalizační akce Korytná, okr. Kroměříž
duben 2007prohlížet
96.ADPAutor: Ing. Blanka Pokorná
Zhodnocení stavu a návrh péče o alej podél komunikace Velké Meziřící - Měřín
duben 2010prohlížet
97.ADPAutor: Ing. Martina Polčáková, DiS.
Potenciál geocachingu pro podporu turismu v Nikaragui
květen 2015prohlížet
98.ADPAutor: Ing. Jana Polláková
Rekreační potenciál středního toku Váhu
květen 2015prohlížet
99.RDPAutor: Bc. Hynek Poul
Potenciál lokality vulkanického jezera Taal pro vyhlášení geoparku
květen 2019prohlížet
100.ABPAutor: Ing. Lukáš Prokop
Analýza krajinného segmentu v oblasti prameniště vodního zdroje Březová nad Svitavou
duben 2009prohlížet
101.ADPAutor: Ing. Petra Příhodová
Povědomí studentů o významu ekosystémových služeb a funkcí lesů
prosinec 2016prohlížet
102.ADPAutor: Ing. David Pulgret
Věcná analýza aktivit nestátních neziskových organizací v regionu Cusco
květen 2017prohlížet
103.ADPAutor: Ing. Lenka Reichenbachová
Kapacita a únosnost území NP Podyjí ve vztahu k rekreaci a turismu
květen 2017prohlížet
104.ABPAutor: Bc. Radka Růžičková
Srovnání konvenčních a ekologických chovů prasat v podmínkách EU
duben 2018prohlížet
105.ADPAutor: Ing. Lucie Ryglová
Možnosti rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Rokytná
květen 2014prohlížet
106.ADPAutor: Ing. et Ing. Jan Rychtář
Sekvestrace uhlíku v bukových porostech v Chřibech
duben 2010prohlížet
107.ABPAutor: Bc. David Sedláček
Ekosystémové služby vinohradnictví
prosinec 2016prohlížet
108.ADPAutor: Ing. Jana Rebeca Seehofnerová
Zážitkový turismus jako nástroj udržitelného rozvoje venkovských regionů v Peru
duben 2014prohlížet
109.ADPAutor: Ing. Eva Sekaninová
Hodnocení návštěvnosti Plumlovské přehrady v návaznosti na její čištění
květen 2015prohlížet
110.ABPAutor: Bc. Ondřej Sívek
Produkce bioplynu a dostupnost technologií v mezinárodním měřítku
duben 2014prohlížet
111.ADPAutor: Ing. Dagmar Skotáková
Hodnocení stavu a návrh péče pro evropsky významnou lokalitu Kněžpolský les
duben 2011prohlížet
112.ADPAutor: Ing. Petra Skotalová
Návrh péče o Huštěnovická a Babická ramena
duben 2013prohlížet
113.ABPAutor: Ing. Tereza Slezáčková
Profil návštěvníků CHKO Moravský kras jako podklad pro řešení vlivů návštěvnosti na ochranu přírody
leden 2014prohlížet
114.ABPAutor: Ing. Markéta Smutná
Rekreační potenciál Šumperska
červenec 2010prohlížet
115.ADPAutor: Ing. Markéta Smutná
Studie rekonstrukce městského parku v Šumperku a jeho postavení v systému veřejné zeleně
duben 2012prohlížet
116.ADPAutor: Ing. Žaneta Solařová
Návrh optimálního systému řešení nakládání s BRKO v Kraji Vysočina
duben 2013prohlížet
117.ADPAutor: Ing. Karolína Soldánová
Možnosti rozvoje sociální turistiky v Jihomoravském kraji
květen 2014prohlížet
118.ABPAutor: Bc. Gabriela Spěšná
Hodnocení péče o Holásecká jezera
květen 2018prohlížet
119.ABPAutor: Ing. Lenka Strachoňová
Rozvoj potenciálu cestovního ruchu přírodního parku Bobrava
duben 2014prohlížet
120.ADPAutor: Ing. Markéta Strnadová
Analýza stavu a využívání naučných stezek v CHKO Bílé Karpaty
květen 2019prohlížet
121.ABPAutor: Bc. Klára Střížová
Aktuální stav geocachingu na Islandu
květen 2018prohlížet
122.ABPAutor: Bc. Andrea Svatoňová
Socioekonomické dopady existence, statutu a ochranných podmínek KRNAP na obce
duben 2014prohlížet
123.ADPAutor: Ing. Monika Šandová
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody v přírodních parcích
květen 2018prohlížet
124.NBPAutor: Lenka Šauerová
Geocaching
květen 2017prohlížet
125.ADPAutor: Ing. Veronika Škrabanová
Hodnocení stavu a návrh péče o maloplošné zvláště chráněné území
duben 2012prohlížet
126.ADPAutor: Ing. Vladimír Šrot
Rekreace jako rekultivační cíl dobývacího prostoru
duben 2012prohlížet
127.PBPAutor: Dominika Štossová
Analýza cestovního ruchu v obci Lednice
červen 2018prohlížet
128.ADPAutor: Ing. Renata Švábíková
Hodnocení krajinného rázu přírodního parku Ždánický les
duben 2012prohlížet
129.ADPAutor: Ing. Alena Tabáčková
Geocaching v chráněné krajinné oblasti Beskydy
květen 2016prohlížet
130.ABPAutor: Ing. Alena Tabáčková
Zhodnocení rekreačního potenciálu mikroregionu Frenštátsko
květen 2013prohlížet
131.ADPAutor: Ing. Věra Tošovská
Hodnocení rekreačního potenciálu a zranitelnosti území vůči rekreačním aktivitám v CHKO Orlické hory
květen 2014prohlížet
132.ABPAutor: Bc. Stanislav Trnečka
Tourism Seasonality in Mývatn, Iceland
květen 2018prohlížet
133.NDPAutor: Bc. Juraj Uher
Geocaching v Bílých Karpatech
květen 2017prohlížet
134.ADPAutor: Ing. Lenka Uherková
Hodnocení stavu a návrh péče o maloplošné zvláště chráněné území
duben 2011prohlížet
135.ADPAutor: Ing. Lenka Urbanová
Revitalizace příměstské oblasti města Nový Jičín
duben 2008prohlížet
136.ADPAutor: Ing. Alena Vágnerová
Cestovní ruch jako limitující a stimulující faktor rozvoje krkonošských rekreačních středisek
květen 2014prohlížet
137.RDisPAutor: Ing. Michaela Venzlů
Hodnocení ekosystémových služeb v České republice a možnosti jejich využití v územním plánování a procesu EIA
září 2020prohlížet
138.ADPAutor: Ing. Michaela Venzlů
Vývoj krajiny v regionu Dačicko
květen 2015prohlížet
139.ADPAutor: Ing. Monika Veselská
Možnosti zapojení MENDELU do systému Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Jihomoravském kraji
duben 2013prohlížet
140.ABPAutor: Bc. Veronika Vilímová
Geocaching v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
květen 2018prohlížet
141.ABPAutor: Ing. Veronika Vítková
Socio-ekonomické a environmentální aspekty šíření vodního hyacintu na Viktoriině jezeře
květen 2014prohlížet
142.ADPAutor: Ing. Anna Vystrčilová
Rekreační potenciál a aktivity v oblasti Chřibů
duben 2008prohlížet
143.ADPAutor: Ing. Václav Závěšický
Funkční řešení ploch ochranného pásma NPR Žebračka
duben 2012prohlížet
144.ABPAutor: Ing. Václav Závěšický
Hodnocení aktuálního stavu ekosystémů národní přírodní rezervace Žebračka a jejího ochranného pásma
červen 2009prohlížet
145.NBPAutor: Helena Zemanová
Ochrana přírody jako faktor rozvoje obcí v Krkonoších na příkladu Špindlerova Mlýna a Jablonce nad Jizerou
duben 2013prohlížet
146.ADPAutor: Ing. Nikola Žmolíková
Geocaching v mikroregionu Luhačovické Zálesí a návrh jeho využití v sociálním turismu
prosinec 2015prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována