Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Identification number: 4087
University e-mail: jiri.schneider [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Dean - Faculty of Regional Development and International Studies
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Aligerová
Analýza rekreačního potenciálu v CHKO Orlické hory
April 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lana Arutiunian
Vliv náboženství na vztah člověka k přírodě
April 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Balounová
Rekreační potenciál a limity rekreačního využívání území
April 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bařina
Význam alternativních pohonů dopravních prostředků pro regionální rozvoj
April 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Bělohorcová
Kvalita ovzduší ve velkých městech: případová studie Brno a Ostrava
May 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Benedíková
Využití revitalizačního potenciálu odstavených ramen nad jezem Hodonín
April 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Beneš
Vývoj protipovodňové ochrany obce Cvrčovice
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Bilíková
Participace veřejnosti na procesu EIA
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martina Blahová
Ekosystémové služby rekultivovaných lokalit v Kvartéru řeky Moravy
September 2021Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Blahová
Ochrana přírody jako faktor rozvoje vybraného území na příkladu zvažované CHKO Soutok
April 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Blahová
Vliv chráněných krajinných oblastí na rozvoj regionu
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vojtěch Borůvka
Cestovní ruch a ochrana přírody jako faktory rozvoje regionu Orlické hory
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Stanislav Carbol
Analýza stavu krajiny v okolí města Tišnova z hlediska rekreačního využívání
April 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Stanislav Carbol
Návrh metodiky hodnocení rekreačního potenciálu území
April 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Dejmková
Přínos MAS jako nástroje podpory rozvoje venkova na příkladu MAS Boskovicko PLUS, o. s.
April 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darina Dostálová
Cestovní ruch a rekreační potenciál jako faktor regionálního rozvoje v Moravském krasu
April 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Fiala
Environmentální zátěže
April 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Fojtík
Potenciál cestovního ruchu regionu Apurímac (Peru)
December 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Foltýnová
Nedostatek vody v Jihoafrické republice
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Frantová
Ekosystémové služby říčního prostoru Svitavy v Brně
April 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristina Friesová
Střety rekreace a ochrany přírody v CHKO Pálava
April 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Fukala
Využívání přírodních zdrojů a ekosystémových služeb místními komunitami v regionu Carazo, Nicaragua
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Göghová
Participace veřejnosti na procesu EIA záměrů bioplynových stanic
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Göghová
Protipovodňová ochrana v ČR
April 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Václav Goroš
Řešení skautského tábořiště Skalka
April 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Halaška
Provision of alternative off-grid solar solution for non-electrified area in Ghana
December 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Hamža
Drinking Water in the Republic of South Africa, Eastern Cape Province, Amathole District
January 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hanyková
Mezinárodní spolupráce jako nástroj rozvoje vinařské turistiky
April 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Henek
Zadržení a využití dešťových vod v obci Bílovice nad Svitavou
April 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Hladůvková
Povědomí veřejnosti o kulturních ekosystémových službách městské zeleně
December 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Monika Hofrichtrová
Aktuální stav geocachingu v národním parku Malá Fatra
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Holubová
Ochota platit za rekreační ekosystémové služby v CHKO Moravský Kras
December 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavlína Holubová
Vyhodnocení rekreačního potenciálu revitalizačních akcí ve vybraném území
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Ochranná pásma lesních maloplošných zvláště chráněných území
June 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Soňa Homolová
Rozdíly ve vnímání rekreačního potenciálu mezi místními obyvateli a návštěvníky v obci Vranov nad Dyjí
May 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Markéta Honzová
Zhodnocení stavu a ochranných pásem vybraných lesních maloplošných zvláště chráněných území Tišnovska
April 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Horáková
Ochrana přírody jako faktor rozvoje vybraného území
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Horáková
Střety rekreace a ochrany přírody v Národním parku Podyjí
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): MgA. Mgr. Petr Horák
Value of allotment gardens within regional development
May 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Charvát
Význam prvků ÚSES pro myslivecké hospodaření v regionu
April 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Hana Chlebníčková
Měkké formy turismu jako nástroj regionálního rozvoje Jeseníků
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Chovancová
Stanovení rekreačního potenciálu města Kroměříže
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Bruno Idini
Renewable energy sources potential fo Cusco region in Peru
April 2020Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Kamila Ištvanová
Hodnocení stavu krajiny a krajinného rázu v přírodním parku Chřiby
April 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivo Jakeš
Rychlost zanášení modelových retenčních nádrží na Vsetínsku
April 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Janálová
Promoting Sustainable Rural Development in the Ccapi District, Peru
May 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Janovská
Funkční vazba veřejné zeleně a dopravního systému města Přerova
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natálie Jarušková
Možnosti regenerace brownfields
April 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Michal Jirman
Vyhodnocení návrhu soustavy NATURA 2000 v CHKO Broumovsko
April 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Žaneta Kalasová
Ekosystémové zátěže (ecosystem disservices) říčního prostoru v urbanizovaném prostředí
September 2021Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Vliv revitalizací vodních toků na rekreační hodnotu krajiny
April 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Luboš Knoflíček
Analýza potenciálu města Znojma pro rozvoj cestovního ruchu
June 2009Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Konečná
Dynamika hladiny podzemní vody v nivní krajině jižní Moravy
April 2010Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Konečná
Hodnocení revitalizačních opatření v lužních lesích v oblasti Soutoku
April 2008Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Koutová
Analýza rekreačního potenciálu území ORP Bruntál
April 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Kováříková
Ekosystémové služby rekultivované krajiny
May 2018Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michaela Kráčalíková
Turismus v Peru
May 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Krátká
Historie péče o zámecký park ve Velkém Meziříčí a její vliv na současný stav parku
April 2010Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vlasta Krejzová
Řešení územního systému ekologické stability v návaznosti na intravilán města Ledeč nad Sázavou
April 2009Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jan Kříž
Vliv protipovodňových a protierozních opatření v povodí Besénku (Jihomoravský kraj) na charakter a funkce vodního toku a krajinu v povodí.
April 2010Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Křížová
Vliv vodního díla na životní prostředí na příkladu VD Dalešice
April 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Kubaláková
Geocaching na Pálavě
December 2017Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karel Kubíček
Analýza rekreačního potenciálu regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko
April 2008Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Hana Kubíčková
Hodnocení stavu a návrh péče o maloplošné zvláště chráněné území
April 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Hana Kubíčková
Krajinný ráz nivy řeky Moravy mezi Uherským Hradištěm a Uherským Ostrohem
April 2010Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Kulhánková
Nakládání s odpady na Žďársku
December 2018Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Kulková
Hodnocení soustavy NATURA 2000 na území CHKO Žďárské vrchy
April 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Petra Kulková
Návrh plánu péče pro EVL Babínský rybník
April 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. et Bc. Anna Kvanďúchová
Analýza geocachingu v okolí Brněnské přehrady a Podkomorských lesů
December 2018Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kyjaniová
Profil návštěvníka Národního parku Malá Fatra
December 2015Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Makovcová
Funkční účinnost ochranného pásma MZCHÚ
April 2013Displaying the final thesis
72.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Barbora Martinů
Zhodnocení krajinného rázu v oblasti Pálavy
April 2009Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Martišková
Vzájemné vazby a dopady mezi ochranou přírody a rekreačním potenciálem a využíváním krajiny v oblasti Stožce (NPCHKO Šumava)
April 2010Displaying the final thesis
74.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Diana Marushchak
Geographical Indication System as an important tool for further development of agriculture and agrarian tourism in the Ukrainian Carpathian region
May 2019Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Mašová
Útlum těžby uranu na ložisku Rožná a jeho vliv na stav a rozvoj území
May 2017Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Mazalová
Analýza a řešení střetů rekreace a ochrany přírody v CHKO Moravský kras
April 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Mišúnová
Development and economy of renewable energy sources in Slovakia on example of landfill gas
April 2014Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Mlejnková
Posouzení vlivu záměru výstavby větrných elektráren v k.ú. Stavěšice na krajinný ráz
April 2007Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Mudra
Participace veřejnosti na procesu EIA záměrů větrných elektráren
May 2016Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Mudra
Revitalizace nivy Bobravy v Rosicích
April 2014Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Műllerová
Vliv aktivit MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) na rozvoj regionu
May 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Najtová
Geocaching v CHKO Moravský kras
May 2015Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Němcová
Hodnocení krajinného rázu přírodního parku Velký Kosíř
April 2010Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Nerušil
Ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území
April 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Nerušil
Účinnost ochranného pásma přírodní památky Hradisko
April 2009Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Nevrlá
Landscape character assessment of Grand Canaria and Fuerteventura islands
May 2014Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Niesner
Analýza rekreačního potenciálu vybraného území
April 2012Displaying the final thesis
88.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ivona Nodžáková
Analýza stavu a údržby naučných stezek ve vybraném velkoplošném chráněném území
May 2019Displaying the final thesis
89.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Miroslava Olšinová
Návrh opatření k řešení střetů rekreačního využívání území a ochrany přírody v CHKO Jeseníky
April 2011Displaying the final thesis
90.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Onhaiser
Rekrační potenciál krajinného segmentu kolem retenční nádrže Čerťák
April 2010Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eliška Osičková
Vinohradnictví jako složka krajinného rázu a regionálního rozvoje vinařského mikroregionu Modré Hory
April 2012Displaying the final thesis
92.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Libor Palas
Lesy a lesnictví jako součást krajinného rázu CHKO Žďárské vrchy
April 2016Displaying the final thesis
93.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lucie Pavelcová
Vnímání vlivu Národního parku Podyjí na rozvoj obcí
May 2019Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Pazderová
Vyhodnocení stavu a návrh péče pro centrální část EVL Chřiby
April 2011Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rudolf Pirkovský
Enviro-sociální dopady elektronického průmyslu v Číně
May 2015Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Plačková
Biologická a biotechnická opatření revitalizační akce Korytná, okr. Kroměříž
April 2007Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Blanka Pokorná
Zhodnocení stavu a návrh péče o alej podél komunikace Velké Meziřící - Měřín
April 2010Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Polčáková, DiS.
Potenciál geocachingu pro podporu turismu v Nikaragui
May 2015Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Polláková
Rekreační potenciál středního toku Váhu
May 2015Displaying the final thesis
100.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Hynek Poul
Potenciál lokality vulkanického jezera Taal pro vyhlášení geoparku
May 2019Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Prokop
Analýza krajinného segmentu v oblasti prameniště vodního zdroje Březová nad Svitavou
April 2009Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Příhodová
Povědomí studentů o významu ekosystémových služeb a funkcí lesů
December 2016Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Pulgret
Věcná analýza aktivit nestátních neziskových organizací v regionu Cusco
May 2017Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Reichenbachová
Kapacita a únosnost území NP Podyjí ve vztahu k rekreaci a turismu
May 2017Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radka Růžičková
Srovnání konvenčních a ekologických chovů prasat v podmínkách EU
April 2018Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Ryglová
Možnosti rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Rokytná
May 2014Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Jan Rychtář
Sekvestrace uhlíku v bukových porostech v Chřibech
April 2010Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Sedláček
Ekosystémové služby vinohradnictví
December 2016Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Rebeca Seehofnerová
Zážitkový turismus jako nástroj udržitelného rozvoje venkovských regionů v Peru
April 2014Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Sekaninová
Hodnocení návštěvnosti Plumlovské přehrady v návaznosti na její čištění
May 2015Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Sívek
Produkce bioplynu a dostupnost technologií v mezinárodním měřítku
April 2014Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Skotáková
Hodnocení stavu a návrh péče pro evropsky významnou lokalitu Kněžpolský les
April 2011Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Skotalová
Návrh péče o Huštěnovická a Babická ramena
April 2013Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Slezáčková
Profil návštěvníků CHKO Moravský kras jako podklad pro řešení vlivů návštěvnosti na ochranu přírody
January 2014Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Smutná
Rekreační potenciál Šumperska
July 2010Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Smutná
Studie rekonstrukce městského parku v Šumperku a jeho postavení v systému veřejné zeleně
April 2012Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žaneta Solařová
Návrh optimálního systému řešení nakládání s BRKO v Kraji Vysočina
April 2013Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Soldánová
Možnosti rozvoje sociální turistiky v Jihomoravském kraji
May 2014Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Spěšná
Hodnocení péče o Holásecká jezera
May 2018Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Strachoňová
Rozvoj potenciálu cestovního ruchu přírodního parku Bobrava
April 2014Displaying the final thesis
121.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Markéta Strnadová
Analýza stavu a využívání naučných stezek v CHKO Bílé Karpaty
May 2019Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Střížová
Aktuální stav geocachingu na Islandu
May 2018Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Svatoňová
Socioekonomické dopady existence, statutu a ochranných podmínek KRNAP na obce
April 2014Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Šandová
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody v přírodních parcích
May 2018Displaying the final thesis
125.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Šauerová
Geocaching
May 2017Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Škrabanová
Hodnocení stavu a návrh péče o maloplošné zvláště chráněné území
April 2012Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Šrot
Rekreace jako rekultivační cíl dobývacího prostoru
April 2012Displaying the final thesis
128.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Dominika Štossová
Analýza cestovního ruchu v obci Lednice
June 2018Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Švábíková
Hodnocení krajinného rázu přírodního parku Ždánický les
April 2012Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Tabáčková
Geocaching v chráněné krajinné oblasti Beskydy
May 2016Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Tabáčková
Zhodnocení rekreačního potenciálu mikroregionu Frenštátsko
May 2013Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Věra Tošovská
Hodnocení rekreačního potenciálu a zranitelnosti území vůči rekreačním aktivitám v CHKO Orlické hory
May 2014Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stanislav Trnečka
Tourism Seasonality in Mývatn, Iceland
May 2018Displaying the final thesis
134.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Juraj Uher
Geocaching v Bílých Karpatech
May 2017Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Uherková
Hodnocení stavu a návrh péče o maloplošné zvláště chráněné území
April 2011Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Urbanová
Revitalizace příměstské oblasti města Nový Jičín
April 2008Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Vágnerová
Cestovní ruch jako limitující a stimulující faktor rozvoje krkonošských rekreačních středisek
May 2014Displaying the final thesis
138.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michaela Venzlů
Hodnocení ekosystémových služeb v České republice a možnosti jejich využití v územním plánování a procesu EIA
September 2020Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Venzlů
Vývoj krajiny v regionu Dačicko
May 2015Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Veselská
Možnosti zapojení MENDELU do systému Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Jihomoravském kraji
April 2013Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Vilímová
Geocaching v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
May 2018Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Vítková
Socio-ekonomické a environmentální aspekty šíření vodního hyacintu na Viktoriině jezeře
May 2014Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Vystrčilová
Rekreační potenciál a aktivity v oblasti Chřibů
April 2008Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Závěšický
Funkční řešení ploch ochranného pásma NPR Žebračka
April 2012Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Václav Závěšický
Hodnocení aktuálního stavu ekosystémů národní přírodní rezervace Žebračka a jejího ochranného pásma
June 2009Displaying the final thesis
146.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Helena Zemanová
Ochrana přírody jako faktor rozvoje obcí v Krkonoších na příkladu Špindlerova Mlýna a Jablonce nad Jizerou
April 2013Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Žmolíková
Geocaching v mikroregionu Luhačovické Zálesí a návrh jeho využití v sociálním turismu
December 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress