Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mycotoxin content in selected species of cereals
Written by (author): Ing. Romana Krejčová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Obsah mykotoxinů ve vybraných druzích obilovin
Summary:Diplomová práce se zabývá mykotoxiny, jejich producenty a biologickými účinky, obsahuje přehled nejběžněji se vyskytujících mykotoxinů a maximálních limitů daných legislativou. Pozornost je věnována zejména mykotoxinům vyskytujícím se v potravinách rostlinného původu, a to především v obilovinách, a vlivu zpracování obilovin na jejich obsah. Experimentální část je zaměřena na sledování obsahu deoxynivalenolu a zearalenonu ve vzorcích ozimé pšenice a ozimého tritikale. Celkem bylo vyšetřeno 8 vzorků pšenice ozimé a 7 vzorků tritikale ozimého ze sklizně roku 2011 a stejné množství vzorků ze sklizně roku 2012. Vzorky byly vhodně upraveny pro mykotoxikologické stanovení a následně proměřeny pomocí metody ELISA. V rámci každého vzorku byl měřen obsah DON a ZEA v zrnu, mouce a pečivu. Z celkového množství vzorků pšenice bylo 42% zjištěno jako pozitivní na obsah DON a 71% na obsah ZEA; z celkového množství vzorků tritikale bylo 45% pozitivní na obsah DON a 88% pozitivní na obsah ZEA. Žádný ze vzorků však nepřekročil maximální limity dané legislativou, naměřené hodnoty byly většinou spíše podprůměrné.
Key words:Fusarium, elisa, mykotoxiny, zearalenon, deoxynivalenol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..