Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The quality of fruit and vegetables in the Czech and Slovak Republic
Written by (author): Ing. Simona Pražienková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Kvalita ovocia a zeleniny v Českej a Slovenskej republike
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť kvalitu ovocia a zeleniny v Českej a Slovenskej republike. Práca sa zaoberá problematikou kvality ovocia a zeleniny, kontrolou kvality ovocia a zeleniny v oboch krajinách, porovnáva rozdiely v legislatíve medzi Českou a Slovenskou republikou. K hodnoteniu boli použité vzorky ovocia a zeleniny, ktoré boli odobraté inšpektormi Státní zemědělské a potravinářské inspekce a inšpektormi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Z analyzovaných vzoriek na obsah rezíduí pesticídov, bolo v oboch krajinách zistené nadlimitné množstvo vo vzorkách pôvodom z tretích krajín. Maximálne limity olova a kadmia neboli prekročené u žiadnych analyzovaných vzoriek ovocia a zeleniny. V Českej republike prekračovali na obsah dusičnanov dve vzorky špenátu, na Slovensku nebol prekročený žiaden maximálny limit analyzovaných vzoriek. Kontroly na obsah šťavy, cukru, rozpustných pevných látok vyhoveli normám kvality, na obsah škrobu a pevnosť ovocia v Slovenskej republike nevyhoveli tri vzorky. Pri kontrole obchodnej kvality boli najväčšie nedostatky v Českej a Slovenskej republike zaznamenané v maloobchode, kde ovocie a zelenina nevyhovela z hľadiska označovania, zatriedenia do tried kvality, v čerstvosti, vo výskyte hnilôb a plesní, fyziologických vád a v mechanickom poškodení.
Key words:ovocie, zelenina, kontrola kvality, legislatíva EÚ, zákon o potravinách

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..