Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Tritikale jako surovina zlepšujíci dietetickou hodnotu pekárenských výrobků
Written by (author): Ing. Pavlína Matějková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Alena Bezdičková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Tritikale jako surovina zlepšujíci dietetickou hodnotu pekárenských výrobků
Summary:Tritikale (X Triticosecale Wittmack) je uměle vytvořená plodina slučující genom pšenice a žita. Pro zlepšení pekařské kvality zrna tritikale se využívá pozitivně působící gluteninové alely Glu-D1d, která kóduje HMW podjednotky 5+10. Glu-D1d má přímý zlepšující vliv na technologické vlastnosti u pšenice. Vyskytuje se na chromosomu 1D pšenice, který u běžných odrůd tritikale chybí. Pro dosažení dobré pekařské kvality u tritikale je nezbytné zkombinovat vhodné gluteninové a gliadinové alely podmiňující dobré technologické charakteristiky těsta s geny pro nízkou aktivitu alfa-amylasy (odolnost k předsklizňovému porůstání) podmiňujícími vysoké číslo poklesu. Bakalářská práce popisuje vznik tritikale, jeho využití a hlavně možnost zvyšování jeho pekařské kvality. Jsou prezentovány výsledky šlechtění tritikale, orientovaného na zlepšování technologických charakteristik zrna pro výrobu potravinářských výrobků z kynutého těsta. Jsou uvedeny dvouleté výsledky kvality zrna vybraných linií tritikale vytvořených ve formě Agrotest fyto, s.r.o. v Kroměříži ze sklizně 2007 a 2008. Většina kvalitativních parametrů zrna se u těchto linií blíží ozimé pšenici zařazené do kategorie B (chlebová kvalita).
Key words:pekařské kvalita, tritikale, Glu-D1d

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..