Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identification number: 4059
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
Head of department - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
 
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     
     
Projects     Publications
     
     
Conferences     

Limit to:year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
SinceUntil
1
 Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
IGA
supervisor
04/01/2011
12/31/2011
2
 Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
J. SuchomelMMRsupervisor
07/01/2013
06/30/2014
3
 Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.J. Suchomel
Other
Řešitel04/01/2012
4
 Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3)
J. Kulhavý
Other
Řešitel
11/09/200712/31/2011
5 Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesaJ. SuchomelFRVŠsupervisor
01/01/2003
12/31/2003
6 Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw materialVZ
--
01/01/2005
12/31/2011
7      Research plan 01: Floodplain forests: management from the viewpoint of sustainable development J. Kulhavý
TS VZ
--
01/01/2005
8eTS VZ
--
01/01/2005
9J. KulhavýAkt eTS VZ
Řešitel
01/01/2005
10                  01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesaAkt eTS VZŘešitel
01/01/2005
11      Research plan 02: Principles of management and optimization of the species composition of forests under anthropicly changing conditions of uplands and highlandsTS VZ
--
01/01/2005
12
J. KulhavýeTS VZ
--
01/01/2005
13                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.
Akt eTS VZ
Spoluřešitel01/01/2006
14J. Kulhavý
TS VZ
--
01/01/2005
15            Subject 6. Transformation of mountain forests into a naturalistic forest J. KulhavýeTS VZ--01/01/2005
16
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
Řešitel
01/01/2005
17
 Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví.FRVŠ
supervisor
01/01/2006
12/31/2006
18
 Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS
IGA
supervisor
04/01/2012
12/31/2012
19
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiTAČR
Řešitel
01/01/2013
20
 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaAkt eTS VZsupervisor
01/01/2005
12/31/2011
21
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuJ. KulhavýIGAŘešitel02/01/201012/31/2012
22
 Participation of jung scientists of MZLU Brno to the research activities of IUFRO - The Global Network for Forest Science Cooperation
V. HulaOthermember of research team
03/31/2010
12/31/2012
23
 Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významuJ. Suchomel
NAZV
Garant
01/01/201212/30/2016
24
 Research of feeding and population ecology of shrews (Soricidae), with consideration to genus Crocidura, in selected biotopes of the Czech Republic
L. Purchart
GAČR
spoluřešitel01/01/200901/01/2009
25
 Rodents as an important factor influencing forest regeneration
NAZV
řešitel05/01/2007
12/31/2011
26 Small terrestrial mammals (Mammalia) of larger forest complexes in the intensively managed landscapeJ. SuchomelGAČRsupervisor
01/01/2003
12/31/2005
27
 Vertebrates as bioindicators of quality and stability of floodplain forest
Akt eTS VZsupervisor01/01/2005
12/31/2011
28
 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa
Akt eTS VZ
supervisor
01/01/2005
12/31/2011
29 Vymezení a ochrana migračních koridorů velkých šelem v Západních KarpatechOthersupervisor
10/31/2011

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progresssubmitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected