Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identifikační číslo: 4059
Univerzitní e-mail: josef.suchomel [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     
Výuka
     
Projekty     Publikace     Orgány
     
Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRSJ. Suchomel
IGA
garant
01.04.2011
31.12.2011
2
 Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
J. SuchomelMMR
garant
01.07.2013
30.06.2014
3 Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.J. Suchomel
Jiný
Řešitel01.04.2012
4
 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)
Jiný
Řešitel
09.11.2007
31.12.2011
5
 Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa
J. Suchomel
FRVŠ
garant01.01.2003
31.12.2003
6
 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů
NAZV
řešitel
01.05.2007
31.12.2011
7 Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajiněJ. Suchomel
GAČR
garant
01.01.2003
31.12.2005
8
 Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví.J. Suchomel
FRVŠ
garant
01.01.2006
31.12.2006
9
 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
J. Kulhavý
VZ
--
01.01.2005
31.12.2011
10
TS VZ
--
01.01.2005
11
eTS VZ
--01.01.2005
12Akt eTS VZŘešitel 01.01.2005
13
J. KulhavýAkt eTS VZ
Řešitel
01.01.2005
14
J. KulhavýTS VZ
--
01.01.2005
15            Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur J. KulhavýeTS VZ--
01.01.2005
16                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.J. Kulhavý
Akt eTS VZ
Spoluřešitel
01.01.2006
17
      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemiJ. KulhavýTS VZ--
01.01.2005
18eTS VZ
--
01.01.2005
19
                  03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízkýJ. KulhavýAkt eTS VZ
Řešitel
01.01.2005
20
 Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS
J. SuchomelIGA
garant
01.04.2012
31.12.2012
21
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiA. KozumplíkováTAČR
Řešitel
01.01.2013
22 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaJ. Suchomel
Akt eTS VZ
garant
01.01.200531.12.2011
23 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu
IGA
Řešitel
01.02.2010
31.12.2012
24
 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesaAkt eTS VZgarant
01.01.2005
31.12.2011
25
J. Suchomel
NAZV
Garant
01.01.2012
30.12.2016
26 Studium potravní a populační ekologie rejskovitých (Soricidae), s přihlédnutím k rodu Crocidura, ve vybraných biotopech ČR.GAČRspoluřešitel
01.01.2009
01.01.2009
27
 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2011
28 Vymezení a ochrana migračních koridorů velkých šelem v Západních KarpatechJ. SuchomelJinýgarant31.10.2011
29
 Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science Cooperation
Jiný
člen řešitelského týmu
31.03.2010
31.12.2012

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený