Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identification number: 4059
University e-mail: josef.suchomel [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
Head of department - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
 
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

     
     
Projects
          Bodies
     
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
SupervisorType
Official roles
Since
Until
1
 Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
J. SuchomelIGAsupervisor
04/01/2011
12/31/2011
2
 Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.J. Suchomel
MMR
supervisor
07/01/2013
06/30/2014
3
 Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.
Other
Řešitel
04/01/2012
4
 Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3)
OtherŘešitel 11/09/2007
12/31/2011
5
 Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa
J. SuchomelFRVŠsupervisor
01/01/2003
12/31/2003
6
 Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw materialJ. KulhavýVZ--01/01/200512/31/2011
7      Research plan 01: Floodplain forests: management from the viewpoint of sustainable development
TS VZ
--
01/01/2005
8
            Subject 6. Protection of the gene pool of wildlife and game animal management J. Kulhavý
eTS VZ
--
01/01/2005
9J. KulhavýAkt eTS VZŘešitel
01/01/2005
10
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
Řešitel 01/01/2005
11J. KulhavýTS VZ
--
01/01/2005
12
J. KulhavýeTS VZ--01/01/2005
13
                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.
Akt eTS VZ
Spoluřešitel
01/01/2006
14TS VZ--
01/01/2005
15            Subject 6. Transformation of mountain forests into a naturalistic forest
eTS VZ
--
01/01/2005
16
                  03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízkýJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
Řešitel
01/01/2005
17 Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví.J. Suchomel
FRVŠ
supervisor
01/01/2006
12/31/2006
18
 Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS
IGA
supervisor
04/01/2012
12/31/2012
19 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiA. KozumplíkováTAČRŘešitel
01/01/2013
20
 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa
Akt eTS VZ
supervisor
01/01/2005
12/31/2011
21
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu
J. Kulhavý
IGA
Řešitel
02/01/2010
12/31/2012
22
 Participation of jung scientists of MZLU Brno to the research activities of IUFRO - The Global Network for Forest Science Cooperation
V. HulaOthermember of research team03/31/2010
12/31/2012
23
J. SuchomelNAZVGarant
01/01/2012
12/30/2016
24
 Research of feeding and population ecology of shrews (Soricidae), with consideration to genus Crocidura, in selected biotopes of the Czech Republic
L. PurchartGAČRspoluřešitel01/01/2009
01/01/2009
25
 Rodents as an important factor influencing forest regeneration
NAZV
řešitel
05/01/200712/31/2011
26 Small terrestrial mammals (Mammalia) of larger forest complexes in the intensively managed landscapeJ. SuchomelGAČRsupervisor01/01/2003
12/31/2005
27
 Vertebrates as bioindicators of quality and stability of floodplain forestJ. SuchomelAkt eTS VZ
supervisor
01/01/2005
12/31/2011
28
 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa
Akt eTS VZ
supervisor
01/01/2005
12/31/2011
29
 Vymezení a ochrana migračních koridorů velkých šelem v Západních KarpatechJ. SuchomelOthersupervisor10/31/2011

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progresssubmitted
Inactive states:
cancelled
defendedexcluded
not defended
rejected