Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Petra Nováková
Identification number: 39013
University e-mail: 39013 [at] node.mendelu.cz

Contacts     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessing the success of outplantatings of native trees into home gardens on Socotra
Written by (author): Bc. Petra Nováková
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Opponent:Bc. Ing. Irena Hubálková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení úspěšnosti výsadeb autochtonních dřevin do domácích zahrad na Sokotře
Summary:Bakalářská práce je zacílena na zhodnocení úspěšnosti růstu dřevin vysazovaných do domácích zahrad na jemenském ostrově Sokotra za podpory Mendelovy univerzity v časovém rozsahu let 2001--2014. Od roku 2001 byly vysazovány autochtonní druhy stromů do vybraných domácích zahrad. Do těchto zahrad bylo dodáno vše potřebné pro bezproblémový chod -- plot, trubky, hadice, byly postaveny rezervoáry na vodu. V dalších letech probíhalo další a další vysazování, postupně byly domácí zahrady rozšířeny o zahrady ve školách. Na přelomu března a dubna roku 2014 byl proveden terénní průzkum a na základě naměřených hodnot u jednotlivých autochtonních druhů bylo v této bakalářské práci provedeno srovnání s měřeními z předchozích let. Tato měření z dřívějších let a měření, která byla provedena naší skupinou, byla rozdělena dle jednotlivých zahrad a druhů. Byly sledovány zejména výšky skupin stromů, u těch byl spočítán průměr, a dále výšky jednotlivých jedinců, kdy byl vybrán od různých druhů vždy jeden strom. Při srovnávání průměrů více druhů byl použit sloupcový graf, při sledování růstu jednoho jedince byla jednotlivá získaná data vynesena do liniového grafu, který ukazuje růstovou křivku daného druhu, a je tedy možné sledovat přírůst za určitá období. Výsledky jsou nad očekávání pozitivní a ukazují na poměrně velkou úspěšnost těchto zahrad. Je nutno si uvědomit, že vitalita stromů je však v úzkém spojení s péčí majitelů zahrad. Část práce se zaměřuje na aridní oblasti z pohledu globálního, jelikož výsadby probíhají nejen na Sokotře, ale i v dalších oblastech aridního pásma, a tyto mohou být příkladem pro další pokusy o pěstování v těchto těžkých přírodních podmínkách.
Key words:autochtonní druhy, domácí zahrady, Sokotra, aridní oblasti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review