Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of methods for total polyphenols assay.
Written by (author): Ing. Iva Machálková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Aleš Urbánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnání metod stanovení veškerých polyfenolů.
Summary:Práce byla zpracována v letech 2009 - 2010 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovy univerzity v Brně. Cílem práce bylo popsat fenolické látky vyskytující se v potravinách, především pak ve víně a pivě, a charakterizovat jejich vlastnosti. Dále pak vybrat nejpoužívanější spektrofotometrické metody pro stanovení veškerých polyfenolů a na základě výsledků provedených měření provést srovnání použitých metod z pohledu jejich vzájemné zaměnitelnosti. V práci bylo uvedeno standardní rozdělení fenolických látek nalézajících se v potravinách společně se stručným přehledem jejich vlastností, s důrazem na polyfenoly nalézající se ve víně a pivě. V praktické části práce byly srovnávány výsledky stanovení veškerých polyfenolů dle Jerumanise, za použítí činidla Folin-Ciocalteau, měřením absorbance při 280 nm a metodu stanovení anthokyanogenů.
Key words:polyfenoly, víno, pivo, spektrofotometrické

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..