Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of correlation of quality parameters of wines and wine
Written by (author): Ing. Lukáš Veverka, Ph.D.
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent 1:doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Josef Královský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Studium korelací jakostních parametrů vín a destilátů
Summary:Disertační práce Studium korelací jakostních parametrů vín a destilátů byla vypracována v letech 2006 - 2012 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Metodou extrakce kapalinou a následnou GC analýzou byly zkoumány vzorky vín a z nich vyrobených vinných destilátů. Byly zjištěny potencionální markery látek : translinalool oxid, cis-linalool oxid charakteristické pro odrůdu Muškát Ottonel a tetradekanoát, ethyl 3-methylpentanoát pro odrůdu Rulandské bílé. U vinných destilátů byly nalezeny ethyl 2-methylbutanoát, ethyl 3-methylpentanoát, 1,1-diethoxybutan, diethoxypentan, které nebyly identifikovány ve víně. Tyto látky můžou pravděpodobně vznikat v důsledku esterifikačních reakcí v průběhu zrání vinných destilátu po destilaci. Pomocí analýzy hlavních komponent byly zjištěny rozdíly v látkovém složení destilátů vyrobených z bílých a červených vín. Tuto úzkou skupinu látek ethyl butanoát, hexanoát, octanoát, dekanoát, dodekanoát a diethyl sukcinát lze považovat za možné markery umožňující rozlišení destilátů z bílých a červených vín. Charakteristické odrůdové aroma se po senzorické stránce projevilo v destilátech z odrůd Muškát Ottonel a Frankovka. Analýzou vín a vinných destilátů pomocí mikroextrakcí tuhou fází v headspace provedení s následnou plynovou chromatogafií (GC-MS) byla v destilátech zjištěna negativní korelace mezi obsahem hexan-1-olu a intenzitou vůně destilátů. Charakteristické odrůdové aroma se významně projevilo v destilátech z odrůd Rulandské šedé (RŠ_2) a u destilátů vyrobených z červených vín to byly Svatovavřinecké (SV) a Rulandské modré (RM). Studií vzorků vinných destilátů vyrobených z modrých odrůd červených vín bylo identifikováno deset hlavních terpenických aromatických látek (o-cymen, limonen, cis-b- ocimen, cis-linalool oxid, linalool, isoborneol, terpinen-4-ol, a-terpineol, trans-sabinyl acetát a trans-kalamenen), které přispívají k odrůdovému aroma destilátů. Aplikací clr transformace a metoda hlavních komponent na datovou matici byly nalezeny vzájemné podobnosti v odrůdovém aroma vinných destilátů a bylo zjištěno, že aroma destilátu odrůd Merlot, Frankovka a jejích příbuzných odrůd ovlivňují terpenoidy cis-linalool oxid, linalool, isoborneol, terpinen-4-ol a a-terpineol, zatímco na aroma destilátů Rulandské modré, Modrý Portugal a Cabernet Sauvignon mají vliv spíše o-cymen, limonen, trans-sabinyl acetát a transkalamenen. 92 Analýza terpenického složení vinné matolinovice byla provedena metodou mikroextrakce tuhou fází v headspace provedení pomocí GC-MS. Hlavní identifikované terpenické látky jsou limonen, linalool, a-ylangen, b-bourbonen, g-kadinen, trans-nerolidol, 2,3-dihydrofarnesol a (2-cis, 6-trans)-farnesol. Byly zjištěny prokazatelné rozdíly mezi jednotlivými druhy destilátů. Zatímco u vinných destilátů byly identifikovány převážně monoterpenické látky, u vinných matolinovic byla identifikována také obsáhlá skupina sesquiterpenických látek, které jsou pro vinné matolinovice typické.
Key words:plynová chromatografie, SPME, vinný destilát, víno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review E. PostbieglOpponent's review J. . TřískaOpponent's review J. Královský

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..