Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of antioxidant capacity
Written by (author): Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent 1:prof. Ing. Magdaléna Valšíková, Ph.D.
Opponent 2:doc. Ing. Otakar Rop, Ph.D.
Opponent 3:doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Stúdium antioxidačnej kapacity
Summary:Dizertačná práca na tému Štúdium antioxidačnej kapacity bola vypracovaná v rokoch 2006-2011 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně. Cieľom práce bolo zhodnotenie fotochemiluminiscenčnej metódy a jej optimalizácia pre stanovovanie antioxidačnej kapacity prístrojom Photochem Bux, posúdenie vplyvu vybraných látkových zložiek a úprav experimentálneho materiálu na namerané hodnoty antioxidačnej kapacity a sledovanie vývoja antioxidačnej kapacity hrozna počas dozrievania a počas procesu alkoholovej fermentácie. K hlavným zásadám merania antioxidačnej kapacity fotochemiluminiscenčnou metódou patrí dodržiavanie stanovenej metodiky s dôrazom na stále rovnaké čistenie prístroja. V práci bolo preukázané, že riedenie sledovaných vzoriek ovplyvňuje hodnoty antioxidačnej kapacity namerané prístrojom Photochem Bux metodou PCL. Roztoky sledovaného vína a antioxidantu rutínu vykazovali zvyšovanie antioxidačnej kapacity so zvyšujúcim sa stupňom riedenia. Pri paralelnej extrakcii nepolárnymi a polárnymi extrahovadlami a následnom sčítaní nameraných hodnôt TAC bolo preukázané, že výsledná hodnota bola väčšia ako pri extrakciách za sebou. Nie je preto vhodné sčítanie hodnôt paralerných extrakcií antioxidantov získaných rôzne polárnymi extrahovadlami. Pri zisťovaní optimálneho postupu extrakcie antioxidantov hrozna bol zistený ako najlepší extrakčný prostriedok 75% metanol. Vzorku na meranie je nutné pred extrakciou homogenizovať. Všetky extrakčné úkony je dôležité uskutočniť čo v najkratšej dobe. Bolo preukázané, že všetky úkony spojené s extrakciou okrem druhu použitého extrahovadla a opakovanej extrakcie majú preukázateľné degradačné účinky na antioxidanty extrahované zo vzoriek. Preto je nutné extrakčné postupy vždy dokonale popísať. Veľmi vhodným extrakčným postupom je opakovaná extrakcia. U opakovanej extrakcie dochádza vplyvom veľkého rozdielu koncentrácií extrahovaných látok v materiáli a extrahovadle k veľmi účinnému vyextrahovaniu. Bolo preukázané, že jedným z dôvodov degradačných účinkov extrakčných postupov na antioxidačné látky je prítomnosť atmosferického kyslíka pri extrakcii. Siričitany prítomné vo víne nemenia hodnoty antioxidačnej kapacity merané fotochemiluminiscenčnou metódou. Naopak metóda FRAP má pozitívnu odozvu na prítomnosť siričitanov vo víne, preto sú hodnoty namerané touto metódou ovplyvnené obsahom siričitanov. Vplyv obsahu alkoholu na hodnoty antioxidačnej kapacity merané metodou fotochemiluminiscencie nebol preukázaný. Pri sledovaní vývoja antioxidačnej kapacity hrozna počas dozrievania bolo preukázané, že antioxidačná kapacita bielych odrôd nemá zistený žiadny charakteristický vývoj. U modrých odrôd sa hodnoty antioxidačnej kapacity v priebehu dozrievania postupne zvyšovali až na trojnásobok hodnoty oproti prvému meraniu 46 dní pred zberom. Počas alkoholovej fermentácie sa antioxidačná kapacita muštov zväčšovala iba pokiaľ bol mušt ponechaný spolu s rmutom. Po vylisovaní nedochádzalo k ďalšiemu zvyšovaniu antioxidačnej kapacity, aj keď je kvasný proces silne reduktívny a prebiehal v uzavretých nádobách.
Key words:fotochemiluminiscenčná metóda, antioxidační kapacita, Photochem Bux

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review M. ValšíkováOpponent's review O. RopOpponent's review P. Bednář

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..