Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikačné číslo: 3470
Univerzitný e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 

     
     Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)
Iný
Koordinátor-řešitel09.11.2007
31.12.2011
2 Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítěJ. KulhavýNAZVgarant
01.07.2001
31.12.2004
3 ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny
Iný
spoluřešitel
01.01.2001
31.12.2005
4
 Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porostyJ. KulhavýGAČRspoluřešitel01.01.2000
31.12.2004
5 Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny
Iný
Řešitel
01.06.2013
31.12.2013
6 Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EUJ. Kulhavý
Iný
Koordinátor - řešitel
09.11.2007
31.12.2009
7
 Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
IGA
Navrhovatel12.11.200720.11.2008
8
 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČRJ. Kulhavý
Iný
Koordinátor
20.10.200720.11.2008
9
 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné surovinyVZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
31.12.2011
10
TS VZ
Koordinátor dílčího záměru
01.01.2005
11
            Etapa 1. Funkční potenciál lužních lesů
eTS VZ
garant01.01.2005
12
Akt eTS VZ
garant13.09.2005
13
                  01/01/02 Účinnost hydrické a vodohospodářské funkce lužních lesůJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
14Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
15
eTS VZ
garant
01.01.2005
16
                  01/02/01 Zhodnocení vodního provozu stromů při normálních a stressových podmínkách jako podklad pro cílenou regulaci zavodňování, resp.modifikaci pěstebních opatřeníJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
17                  01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním leseAkt eTS VZgarant
01.01.2005
18            Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích J. Kulhavý
eTS VZ
garant01.01.2005
19Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
20                  01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích)
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
21
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
22J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
23
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
24
                  01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky Dyje
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
25                  01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
26J. KulhavýeTS VZgarant
01.01.2005
27
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
28
J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
29                  01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesíchJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
30
                  01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
31J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
32
eTS VZ
garant
01.01.2005
33
                  01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesůJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
34
                  01/05/02 Charakteristika stavu a vývoje nivních geobiocenóz moravských luhůJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
35                  01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využitíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
36                  01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
37
                  01/05/05 Výzkum dřevin ekotonových společenstev vázaných na vodní toky a nádržeAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
38
                  01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhůJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
39
eTS VZ
garant01.01.2005
40
                  01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena
Akt eTS VZgarant01.01.2005
41                  01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
42
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
43
eTS VZ
garant
01.01.2005
44
                  01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní MoravyJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
45                  01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesaAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
46
J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
47            Etapa 8. Využití geoinformačních technologií v krajinném plánování J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
48J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
49                  01/08/02 Digitální model terénu a jeho využití v geoinformační podpoře krajinného plánování
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
50J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
51
                  01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategoriíJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
52
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
53
                  01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování
Akt eTS VZ
garant01.01.200731.12.2007
54            Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementueTS VZgarant
01.01.2006
55
                  01/09/01 Energetický audit lesnických technologií
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2006
56
                  01/09/02 Využití popele z biomasy
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
57TS VZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
58            Etapa 1. Produkční potenciál a stabilita smíšených porostů 3. a 4. lesního vegetačního stupně
eTS VZ
garant01.01.2005
59
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
60
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
61            Etapa 2. Přestavba smrkových monokultur a její ekonomické dopady eTS VZgarant
01.01.2005
62
                  02/02/01 Změny textury lesa v průběhu přestavby
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
63
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
64
eTS VZ
garant01.01.2005
65                  02/03/01 Vliv výchovných zásahů na porostní prostředí opakované smrkové tyčoviny na nepůvodním stanovištiJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
66
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
67
                  02/03/03 Monitoring porostního mikroklimatu smrkové monokultury a místního klimatuAkt eTS VZgarant01.01.2005
68J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
69                  02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé sečiJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
70                  02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesaJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
71
Akt eTS VZgarant01.01.2005
72                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2006
73eTS VZgarant
01.01.2005
74Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
75                  02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevin
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
76                  02/04/03 Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočinJ. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
77
                  02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanů
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
78                  02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěřeJ. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
79                  02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravcůAkt eTS VZ
garant
01.01.2008
80
                  02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP MLJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
81J. Kulhavý
eTS VZ
garant01.01.2005
82
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
83
                  02/05/02 Determinace vlivu provozu těžkých lesních strojů na půdu a stromy v lesních porostechJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
84
                  02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin
Akt eTS VZ
garant
03.12.2008
85
            Etapa 6. Funkční limity lesů v krajině eTS VZ
garant
01.01.2005
86
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
87                  02/06/02 Revitalizační opatření vodních toků, niv a pramenných vývěrů
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
88
                  02/06/03 Parametrizace lesní cestní sítě při respektování integrovaných funkcí lesaJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
89
      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi
TS VZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
90            Etapa 1. Stav a prognóza vývoje klimatických a imisních poměrů J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
91
                  03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné horyAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
92
            Etapa 2. Zefektivnění hospodaření v imisních oblastech cílenou revitalizací půdy J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
93Akt eTS VZgarant
01.01.2005
94Akt eTS VZgarant
01.01.2005
95
J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
96                  03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémůJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
97J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
98
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
99J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
100                  03/03/05 Management zvěřeJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
101
            Etapa 4. Dynamika lesa a postupy jeho pěstování a obnovy J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
102Akt eTS VZgarant
01.01.2005
103                  03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevinJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
104
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
105
Akt eTS VZgarant01.01.2005
106J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
107J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
108
                  03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
109
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
110
eTS VZ
garant
01.01.2005
111
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
112J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
113                  03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodnéhoAkt eTS VZ
garant
01.01.200531.12.2007
114
                  03/06/04 Vývoj humusových poměrů ve fázích a stádiích přirozeného lesa a v transformaci kulturních porostů J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
115
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
116
                  03/06/06 Depoziční toky, stav půdy a minerální výživy v ekosystému horského lesa při různém způsobu obhospodařováníJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
117
Akt eTS VZgarant01.01.2005
118
                  03/06/08 Hodnocení změn v obraze lesa na základě opakovaného leteckého snímkování
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
119
                  03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesaAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
120
                  03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
121
      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany
TS VZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
122
eTS VZ
garant
01.01.2005
123                  04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochranyJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
124
                  04/01/02 Struktura a dynamika lesních společenstev v geobiocenologických typologických rámcíchAkt eTS VZgarant01.01.2005
125
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
126
                  04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajiněJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
127                  04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochranyAkt eTS VZ
garant
01.01.2007
128J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
129
Akt eTS VZ
garant
01.01.200531.12.2005
130
            Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
131J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
132
                  04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
133
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
134
                  04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodikyJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
135
Akt eTS VZgarant
01.01.2005
136                  04/02/06 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
137
J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
138Akt eTS VZgarant01.01.2005
139
                  04/03/02 Energetický audit lesnických technologií
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2006
140
                  04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
141J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
142J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
143
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
144                  04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
145
                  04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hubJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2006
146
            Etapa 5. Efekty celospolečenských funkcí lesa J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
147
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
148J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
149
                  04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochranyJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
150
            Etapa 6. Využitelnost dřevní hmoty v závislosti na uplatňované strategii managementu J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
151Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
01.01.2007
152
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
01.01.2007
153
eTS VZ
garant
01.01.2005
154
Akt eTS VZgarant
01.01.2005
155
TS VZ
Koordinátor VZ01.01.2005
156
            Etapa 1. Matematicko-fyzikální model chování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Pohyb fyzikálních polí ve dřevě a kompozitech eTS VZ
garant
01.01.2005
157
                  05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrů
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
158                  05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
159Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
160                  05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
161                  05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu.Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
162                  05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialůJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2008
163                  05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2008
164
                  05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva
Akt eTS VZ
garant01.01.2009
165J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
166J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
167
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
168
                  05/02/03 Biomechanika stromu
Akt eTS VZgarant01.01.2005
169
J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
170
J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
171
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
172
                  05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostůAkt eTS VZgarant01.01.2005
173eTS VZgarant01.01.2005
174
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
175                  05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketovánímAkt eTS VZ
garant
01.01.2008
176            Etapa 4. Povrchová úprava dřeva a kompozitů. Ekologická nezávadnost kompozitních materiálů eTS VZ
garant
01.01.2005
177J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
178
                  05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidelJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.200531.12.2007
179
                  05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
180                  05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisuAkt eTS VZgarant09.02.2011
181
eTS VZ
garant
01.01.2005
182                  05/05/01 Elektronická přejímka dřívíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
183                  05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostavebJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
184
                  05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2008
185            Etapa 6. Dělení a obrábění (vysokorychlostní) dřeva a kompozitů
eTS VZ
garant01.01.2005
186
                  05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézováníJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
187
                  05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezáníJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
188J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
189
                  05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkem
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
190
                  05/06/05 Mobilní pásová pila
Akt eTS VZ
garant
11.12.2008
191
            Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
192Akt eTS VZgarant01.01.2005
193                  05/07/02 Energetická diagnostika budovJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
194
eTS VZ
garant
01.01.2005
195
                  05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb.J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
196
 Lesnické hospodaření v Jizerských horáchJ. KulhavýGS LČR
spoluřešitel
20.02.2003
30.09.2004
197
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuIGAKoordinátor01.02.201031.12.2012
198
 Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzityTAČR
Hlavní řešitel
01.01.2012
15.01.2012
199 Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy
NAZV
Hlavní řešitel
01.04.2012
31.12.2015
200
 Sekvestrace uhlíku dospělou smrčinou
IGA
garant
01.03.2012
31.12.2012
201 Testování hypotézy kvantitativních a kvalitativních změn vlastností nadložního humusu a půdy po provedeném výchovném zásahu (probírce) v porostních směsích (smíšených porostech) v oblasti Drahanské vrchoviny v procesu trasformace smrkových monokultur.L. MenšíkIGAGarant
01.02.2009
31.12.2009
202
 Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokulturIGAGarant01.03.200705.02.2008
203
 Testování hypotézy poškození lesních půd v důsledku opakovaného pěstování smrkových monokultur
J. KulhavýIGAGarant01.01.2005
31.12.2005
204 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půdL. MenšíkIGAGarant12.11.2007
20.01.2008
205 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd jako možnost studia půdní organické hmoty v předmětu Ekologie lesaFRVŠ
Garant
01.04.2008
05.01.2009
206
 Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci.
J. KulhavýVZgarant
01.01.1999
31.12.2004
207
 Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živin
Iný
vedoucí projektu
01.04.2014
28.02.2017
208
 Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS Ledeč
GS LČR
Garant-spoluřešitel
01.04.2008
30.04.2011
209
 Vliv snížení srážek na stav lesních porostů, jejich vodní bilanci, množství a kvalitu odtékající vody.
J. Kulhavý
NAZV
Navrhovatel
01.01.2010
01.01.2010
210
 Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostůJ. KulhavýNAZV
spoluřešitel
01.06.2001
30.06.2005
211 Význam lužního lesa při odstraňování dusíku a fosforu z povrchových vodJ. Kulhavý
IGA
garant01.02.201031.12.2010

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podanýprijatý
pripravovaný
riešenýukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený