Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Externí přístup - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     
Výuka
     
Projekty
     Publikace
     
Orgány          

Omezit na:
rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)J. Kulhavý
Jiný
Koordinátor-řešitel
09.11.2007
31.12.2011
2
 Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítěJ. Kulhavý
NAZV
garant01.07.2001
31.12.2004
3
 ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny
Jiný
spoluřešitel
01.01.2001
31.12.2005
4
 Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty
J. KulhavýGAČR
spoluřešitel
01.01.2000
31.12.2004
5
L. MenšíkJinýŘešitel
01.06.2013
31.12.2013
6
 Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EUJinýKoordinátor - řešitel 09.11.200731.12.2009
7 Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesaJ. Kulhavý
IGA
Navrhovatel12.11.200720.11.2008
8 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČRJinýKoordinátor 20.10.200720.11.2008
9 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
VZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
31.12.2011
10
J. KulhavýTS VZ
Koordinátor dílčího záměru
01.01.2005
11            Etapa 1. Funkční potenciál lužních lesů J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
12                  01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování
Akt eTS VZ
garant
13.09.2005
13
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
14Akt eTS VZgarant
01.01.2005
15eTS VZ
garant
01.01.2005
16
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
17
J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
18
            Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích eTS VZgarant
01.01.2005
19                  01/03/01 Půda (variabilita, dekompoziční procesy, vlhkost půdy, vliv zvěře)
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
20Akt eTS VZgarant01.01.2005
21                  01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
22
                  01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
23
                  01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovyJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
24
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
25
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
26
            Etapa 4. Posouzení současných způsobů obnovy lesa a možností alternativních postupů J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
27                  01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesaAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
28
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
29                  01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesíchJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
30                  01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesaJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31                  01/04/05 Radiační režim porostu a jeho vliv na obnovu lužního lesaJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
32
eTS VZ
garant01.01.2005
33                  01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
34
J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
35
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
36
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
37J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
38
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
39J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
40
                  01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
41Akt eTS VZgarant
01.01.2005
42
Akt eTS VZgarant01.01.2005
43
            Etapa 7. Zachování produkce a kvality dřeva ve změněných podmínkách J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
44                  01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní MoravyJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
45                  01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
46
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
47
            Etapa 8. Využití geoinformačních technologií v krajinném plánování J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
48                  01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímkuJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
49
                  01/08/02 Digitální model terénu a jeho využití v geoinformační podpoře krajinného plánováníAkt eTS VZgarant
01.01.2005
31.12.2007
50J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
51
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
52                  01/08/05 Vytvoření volně šiřitelné distribuce geodatabáze zájmového území
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
53
                  01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování
J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2007
31.12.2007
54
            Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu
eTS VZ
garant
01.01.2006
55
                  01/09/01 Energetický audit lesnických technologií
Akt eTS VZ
garant
01.01.2006
56                  01/09/02 Využití popele z biomasyJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
57      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočinJ. Kulhavý
TS VZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
58            Etapa 1. Produkční potenciál a stabilita smíšených porostů 3. a 4. lesního vegetačního stupně
eTS VZ
garant
01.01.2005
59
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
60                  02/01/02 Stabilita a produkční potenciál smíšených listnatých porostů chlumních oblastíAkt eTS VZgarant
01.01.2005
61            Etapa 2. Přestavba smrkových monokultur a její ekonomické dopady J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
62
                  02/02/01 Změny textury lesa v průběhu přestavby
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
63
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
64
eTS VZ
garant
01.01.2005
65
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
66
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
67
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
68J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
69
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
70
                  02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesaJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
71
                  02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrku
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
72
                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2006
73J. KulhavýeTS VZgarant
01.01.2005
74                  02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočinJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
75
                  02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevinAkt eTS VZgarant01.01.2005
76
                  02/04/03 Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočinAkt eTS VZgarant01.01.2005
77                  02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanůAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
78                  02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěřeJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
79
                  02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2008
80
                  02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
81
eTS VZ
garant
01.01.2005
82                  02/05/01 Analýza parametrů a souvisejících faktorů provozu výrobních technologií
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
83Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
84
                  02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin
Akt eTS VZ
garant
03.12.2008
85
J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
86
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
87Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
88
                  02/06/03 Parametrizace lesní cestní sítě při respektování integrovaných funkcí lesaAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
89
      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemiJ. KulhavýTS VZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
90eTS VZ
garant
01.01.2005
91
                  03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné horyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
92
eTS VZ
garant
01.01.2005
93
                  03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionuAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
94                  03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatuJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
95eTS VZ
garant
01.01.2005
96
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
97
Akt eTS VZgarant
01.01.2005
98                  03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunuAkt eTS VZgarant
01.01.2005
99                  03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
100
                  03/03/05 Management zvěře
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
101            Etapa 4. Dynamika lesa a postupy jeho pěstování a obnovy eTS VZgarant01.01.2005
102                  03/04/01 Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.)J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
103
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
104                  03/04/03 Metodické postupy obnovy lesa na valech a imisních holináchAkt eTS VZgarant
01.01.2005
105
                  03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastechJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
106
            Etapa 5. Vodohospodářská účinnost horských lesů z pohledu možností tlumení velkých vod a povodní J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
107
                  03/05/01 Vodní režim smrkových a bukových porostůAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
108
                  03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
109                  03/05/03 Ověření protipovodňové ochrany v lesnatých povodíchJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
110            Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízký
eTS VZ
garant
01.01.2005
111J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
112
                  03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízkýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
113                  03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodného
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
114
                  03/06/04 Vývoj humusových poměrů ve fázích a stádiích přirozeného lesa a v transformaci kulturních porostů Akt eTS VZgarant
01.01.2005
115
                  03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimuAkt eTS VZgarant01.01.2005
116
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
117                  03/06/07 Průběh přirozené (spontánní) obnovy zralých porostů a její cílená pěstební podporaJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
118
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
119J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
120
                  03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
121      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochranyJ. Kulhavý
TS VZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
122J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
123
                  04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochranyAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
124
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
125
                  04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
126
J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
127
                  04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany
Akt eTS VZ
garant
01.01.2007
128
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
129                  04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstevJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.200531.12.2005
130            Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
131
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
132                  04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
133                  04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajinyJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
134Akt eTS VZ
garant
01.01.200531.12.2007
135
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
136                  04/02/06 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochranyJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
137
            Etapa 3. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
138Akt eTS VZgarant
01.01.2005
139                  04/03/02 Energetický audit lesnických technologiíJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2006
140
                  04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
141
            Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
142
                  04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochranyJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
143                  04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHUAkt eTS VZgarant
01.01.2005
144
                  04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
145
                  04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hubJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2006
146
eTS VZgarant
01.01.2005
147
                  04/05/01 Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných území
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
148
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
149Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
150
            Etapa 6. Využitelnost dřevní hmoty v závislosti na uplatňované strategii managementu J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
151
                  04/06/01 Vlastnosti dřeva cílových dřevin v závislosti na uplatňované strategii managementu
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
01.01.2007
152
                  04/06/02 Význam produkce dřeva v managementu ekosystémuAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
01.01.2007
153
eTS VZgarant
01.01.2005
154                  04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
155
TS VZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
156J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
157                  05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrůAkt eTS VZgarant01.01.2005
31.12.2007
158
J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
159                  05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
160                  05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
161
                  05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu.J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
162
                  05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
163
                  05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2008
164                  05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2009
165J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
166                  05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
167
                  05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hub
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
168
                  05/02/03 Biomechanika stromu
J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
169
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
170                  05/02/05 Vliv chemického složení a anatomické stavby dřeva na jeho vlastnosti
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
171
                  05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
172
J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
173
eTS VZ
garant01.01.2005
174
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
175
                  05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2008
176
J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
177
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
178J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
31.12.2007
179
                  05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2008
180
                  05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu
J. KulhavýAkt eTS VZgarant
09.02.2011
181J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
182
                  05/05/01 Elektronická přejímka dříví
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
183J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
184
                  05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
185            Etapa 6. Dělení a obrábění (vysokorychlostní) dřeva a kompozitů J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
186J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
187                  05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezáníJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
188J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
189                  05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkemJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
190
                  05/06/05 Mobilní pásová pila
Akt eTS VZ
garant
11.12.2008
191            Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
192
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
193
                  05/07/02 Energetická diagnostika budovJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
194
eTS VZgarant
01.01.2005
195
                  05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb.Akt eTS VZgarant01.01.2005
196
 Lesnické hospodaření v Jizerských horáchGS LČR
spoluřešitel
20.02.200330.09.2004
197
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu
J. Kulhavý
IGA
Koordinátor
01.02.2010
31.12.2012
198
 Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzityTAČRHlavní řešitel01.01.2012
15.01.2012
199
 Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy
NAZV
Hlavní řešitel
01.04.2012
31.12.2015
200
 Sekvestrace uhlíku dospělou smrčinou
J. Kulhavý
IGA
garant01.03.201231.12.2012
201
 Testování hypotézy kvantitativních a kvalitativních změn vlastností nadložního humusu a půdy po provedeném výchovném zásahu (probírce) v porostních směsích (smíšených porostech) v oblasti Drahanské vrchoviny v procesu trasformace smrkových monokultur.L. MenšíkIGAGarant
01.02.2009
31.12.2009
202
 Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokulturIGA
Garant
01.03.2007
05.02.2008
203
 Testování hypotézy poškození lesních půd v důsledku opakovaného pěstování smrkových monokultur
IGA
Garant01.01.2005
31.12.2005
204 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půdL. Menšík
IGA
Garant
12.11.2007
20.01.2008
205
 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd jako možnost studia půdní organické hmoty v předmětu Ekologie lesa
FRVŠ
Garant
01.04.200805.01.2009
206
 Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci.
J. Kulhavý
VZ
garant
01.01.1999
31.12.2004
207
 Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živinJ. Kulhavý
Jiný
vedoucí projektu01.04.2014
28.02.2017
208
 Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS Ledeč
GS LČR
Garant-spoluřešitel01.04.2008
30.04.2011
209
 Vliv snížení srážek na stav lesních porostů, jejich vodní bilanci, množství a kvalitu odtékající vody.
NAZV
Navrhovatel
01.01.2010
01.01.2010
210
 Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů
NAZV
spoluřešitel
01.06.2001
30.06.2005
211 Význam lužního lesa při odstraňování dusíku a fosforu z povrchových vodJ. Kulhavý
IGA
garant01.02.2010
31.12.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený