Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)
Externí přístup - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)J. KulhavýJinýKoordinátor-řešitel09.11.200731.12.2011
2 Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítěJ. KulhavýNAZVgarant01.07.200131.12.2004
3 ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajinyJ. KulhavýJinýspoluřešitel01.01.200131.12.2005
4 Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porostyJ. KulhavýGAČRspoluřešitel01.01.200031.12.2004
5 Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchovinyL. MenšíkJinýŘešitel01.06.201331.12.2013
6 Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EUJ. KulhavýJinýKoordinátor - řešitel 09.11.200731.12.2009
7 Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesaJ. KulhavýIGANavrhovatel12.11.200720.11.2008
8 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČRJ. KulhavýJinýKoordinátor 20.10.200720.11.2008
9 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné surovinyJ. KulhavýVZKoordinátor VZ01.01.200531.12.2011
10      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvojeJ. KulhavýTS VZKoordinátor dílčího záměru01.01.2005
11            Etapa 1. Funkční potenciál lužních lesů J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
12                  01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařováníJ. KulhavýAkt eTS VZgarant13.09.2005
13                  01/01/02 Účinnost hydrické a vodohospodářské funkce lužních lesůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
14                  01/01/03 Lesní cestní sítě lužních lesů a jejich rekreační utilizaceJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
15            Etapa 2. Hodnocení účinnosti revitalizačních opatření a rizik chřadnutí lesa při snížené vitalitě stromů J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
16                  01/02/01 Zhodnocení vodního provozu stromů při normálních a stressových podmínkách jako podklad pro cílenou regulaci zavodňování, resp.modifikaci pěstebních opatřeníJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
17                  01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním leseJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
18            Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
19                  01/03/01 Půda (variabilita, dekompoziční procesy, vlhkost půdy, vliv zvěře)J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
20                  01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích)J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
21                  01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
22                  01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
23                  01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
24                  01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky DyjeJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
25                  01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
26            Etapa 4. Posouzení současných způsobů obnovy lesa a možností alternativních postupů J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
27                  01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
28                  01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesíchJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
29                  01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesíchJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
30                  01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
31                  01/04/05 Radiační režim porostu a jeho vliv na obnovu lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
32            Etapa 5. Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
33                  01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
34                  01/05/02 Charakteristika stavu a vývoje nivních geobiocenóz moravských luhůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
35                  01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využitíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
36                  01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí OdryJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
37                  01/05/05 Výzkum dřevin ekotonových společenstev vázaných na vodní toky a nádržeJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
38                  01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
39            Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
40                  01/06/01 Genofond současné populace lužního jelenaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
41                  01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
42                  01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
43            Etapa 7. Zachování produkce a kvality dřeva ve změněných podmínkách J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
44                  01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní MoravyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
45                  01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
46                  01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
47            Etapa 8. Využití geoinformačních technologií v krajinném plánování J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
48                  01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímkuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
49                  01/08/02 Digitální model terénu a jeho využití v geoinformační podpoře krajinného plánováníJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
50                  01/08/03 Sběr tématických dat, tvorba metadat a návrh postupů krajinného plánování s využitím GIS v lužní krajiněJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
51                  01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategoriíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
52                  01/08/05 Vytvoření volně šiřitelné distribuce geodatabáze zájmového územíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
53                  01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánováníJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200731.12.2007
54            Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementuJ. KulhavýeTS VZgarant01.01.2006
55                  01/09/01 Energetický audit lesnických technologiíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2006
56                  01/09/02 Využití popele z biomasyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2008
57      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočinJ. KulhavýTS VZKoordinátor VZ01.01.2005
58            Etapa 1. Produkční potenciál a stabilita smíšených porostů 3. a 4. lesního vegetačního stupně J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
59                  02/01/01 Stabilita a produkční potenciál smíšených jehličnatolistnatých porostů pahorkatinJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
60                  02/01/02 Stabilita a produkční potenciál smíšených listnatých porostů chlumních oblastíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
61            Etapa 2. Přestavba smrkových monokultur a její ekonomické dopady J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
62                  02/02/01 Změny textury lesa v průběhu přestavbyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
63                  02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokulturJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
64            Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
65                  02/03/01 Vliv výchovných zásahů na porostní prostředí opakované smrkové tyčoviny na nepůvodním stanovištiJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
66                  02/03/02 Obnova smrkové monokultury směřující k přeměně druhové skladbyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
67                  02/03/03 Monitoring porostního mikroklimatu smrkové monokultury a místního klimatuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
68                  02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovinaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
69                  02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé sečiJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
70                  02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
71                  02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrkuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
72                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2006
73            Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
74                  02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočinJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
75                  02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevinJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
76                  02/04/03 Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočinJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
77                  02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
78                  02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěřeJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
79                  02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravcůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2008
80                  02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP MLJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2008
81            Etapa 5. Optimalizace výrobních technologií v lesním hospodářství pahorkatin J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
82                  02/05/01 Analýza parametrů a souvisejících faktorů provozu výrobních technologiíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
83                  02/05/02 Determinace vlivu provozu těžkých lesních strojů na půdu a stromy v lesních porostechJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
84                  02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevinJ. KulhavýAkt eTS VZgarant03.12.2008
85            Etapa 6. Funkční limity lesů v krajině J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
86                  02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodařeníJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
87                  02/06/02 Revitalizační opatření vodních toků, niv a pramenných vývěrůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
88                  02/06/03 Parametrizace lesní cestní sítě při respektování integrovaných funkcí lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
89      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemiJ. KulhavýTS VZKoordinátor VZ01.01.2005
90            Etapa 1. Stav a prognóza vývoje klimatických a imisních poměrů J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
91                  03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné horyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
92            Etapa 2. Zefektivnění hospodaření v imisních oblastech cílenou revitalizací půdy J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
93                  03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
94                  03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
95            Etapa 3. Biotičtí činitelé v souvislostech s měnícími se stanovištními podmínkami J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
96                  03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
97                  03/03/02 Vymezení druhového spektra, populační dynamiky a významu arachnoentomofauny a drobných obratlovců v podmínkách porostů náhradních dřevin a jejich využití v bioindikaci stanovištních změn v prostředí ustupující imisní zátěžeJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
98                  03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
99                  03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
100                  03/03/05 Management zvěřeJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
101            Etapa 4. Dynamika lesa a postupy jeho pěstování a obnovy J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
102                  03/04/01 Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.)J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
103                  03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevinJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
104                  03/04/03 Metodické postupy obnovy lesa na valech a imisních holináchJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
105                  03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastechJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
106            Etapa 5. Vodohospodářská účinnost horských lesů z pohledu možností tlumení velkých vod a povodní J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
107                  03/05/01 Vodní režim smrkových a bukových porostůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
108                  03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
109                  03/05/03 Ověření protipovodňové ochrany v lesnatých povodíchJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
110            Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízkýJ. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
111                  03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův MlýnJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
112                  03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízkýJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
113                  03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodnéhoJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
114                  03/06/04 Vývoj humusových poměrů ve fázích a stádiích přirozeného lesa a v transformaci kulturních porostů J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
115                  03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
116                  03/06/06 Depoziční toky, stav půdy a minerální výživy v ekosystému horského lesa při různém způsobu obhospodařováníJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
117                  03/06/07 Průběh přirozené (spontánní) obnovy zralých porostů a její cílená pěstební podporaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
118                  03/06/08 Hodnocení změn v obraze lesa na základě opakovaného leteckého snímkováníJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
119                  03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
120                  03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“ J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
121      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochranyJ. KulhavýTS VZKoordinátor VZ01.01.2005
122            Etapa 1. Hodnocení stavu lesního ekosystému jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
123                  04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochranyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
124                  04/01/02 Struktura a dynamika lesních společenstev v geobiocenologických typologických rámcíchJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
125                  04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
126                  04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajiněJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
127                  04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochranyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2007
128                  04/01/06 Metodika hodnocení stavu a ekologické stability lesních ekosystémů v krajiněJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
129                  04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstevJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2005
130            Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
131                  04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
132                  04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
133                  04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajinyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
134                  04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodikyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
135                  04/02/05 Matematicko-statistické zpracování biometrických dat z měření na pokusných plocháchJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
136                  04/02/06 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochranyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
137            Etapa 3. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
138                  04/03/01 Multikriteriální optimalizace volby technologie managementuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
139                  04/03/02 Energetický audit lesnických technologiíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2006
140                  04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2008
141            Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
142                  04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochranyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
143                  04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHUJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
144                  04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
145                  04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hubJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2006
146            Etapa 5. Efekty celospolečenských funkcí lesa J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
147                  04/05/01 Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných územíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
148                  04/05/02 Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NPJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
149                  04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochranyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
150            Etapa 6. Využitelnost dřevní hmoty v závislosti na uplatňované strategii managementu J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
151                  04/06/01 Vlastnosti dřeva cílových dřevin v závislosti na uplatňované strategii managementuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200501.01.2007
152                  04/06/02 Význam produkce dřeva v managementu ekosystémuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200501.01.2007
153            Etapa 7. Ekonomická zhodnocení variant strategií managementu J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
154                  04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
155      Dílčí záměr 05: Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřevaJ. KulhavýTS VZKoordinátor VZ01.01.2005
156            Etapa 1. Matematicko-fyzikální model chování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Pohyb fyzikálních polí ve dřevě a kompozitech J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
157                  05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
158                  05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
159                  05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
160                  05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
161                  05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu.J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
162                  05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2008
163                  05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2008
164                  05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2009
165            Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
166                  05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
167                  05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hubJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
168                  05/02/03 Biomechanika stromuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
169                  05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větremJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
170                  05/02/05 Vliv chemického složení a anatomické stavby dřeva na jeho vlastnosti J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
171                  05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
172                  05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
173            Etapa 3. Vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
174                  05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustotyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
175                  05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketovánímJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2008
176            Etapa 4. Povrchová úprava dřeva a kompozitů. Ekologická nezávadnost kompozitních materiálů J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
177                  05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
178                  05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidelJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2007
179                  05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2008
180                  05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant09.02.2011
181            Etapa 5. Přejímka dříví. Ekonomické hodnocení procesu zpracování J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
182                  05/05/01 Elektronická přejímka dřívíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
183                  05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostavebJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
184                  05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dřívíJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2008
185            Etapa 6. Dělení a obrábění (vysokorychlostní) dřeva a kompozitů J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
186                  05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézováníJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
187                  05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezáníJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
188                  05/06/03 Rozbor funkce a analýza účinnosti odsávání obráběcích strojůJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
189                  05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkemJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
190                  05/06/05 Mobilní pásová pilaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant11.12.2008
191            Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
192                  05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí.J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
193                  05/07/02 Energetická diagnostika budovJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
194            Etapa 8. Stavebně-truhlářské výrobky J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
195                  05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb.J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
196 Lesnické hospodaření v Jizerských horáchJ. KulhavýGS LČRspoluřešitel20.02.200330.09.2004
197 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuJ. KulhavýIGAKoordinátor01.02.201031.12.2012
198 Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzityJ. KulhavýTAČRHlavní řešitel01.01.201215.01.2012
199 Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivyJ. KulhavýNAZVHlavní řešitel01.04.201231.12.2015
200 Sekvestrace uhlíku dospělou smrčinouJ. KulhavýIGAgarant01.03.201231.12.2012
201 Testování hypotézy kvantitativních a kvalitativních změn vlastností nadložního humusu a půdy po provedeném výchovném zásahu (probírce) v porostních směsích (smíšených porostech) v oblasti Drahanské vrchoviny v procesu trasformace smrkových monokultur.L. MenšíkIGAGarant01.02.200931.12.2009
202 Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokulturJ. KulhavýIGAGarant01.03.200705.02.2008
203 Testování hypotézy poškození lesních půd v důsledku opakovaného pěstování smrkových monokulturJ. KulhavýIGAGarant01.01.200531.12.2005
204 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půdL. MenšíkIGAGarant12.11.200720.01.2008
205 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd jako možnost studia půdní organické hmoty v předmětu Ekologie lesaL. MenšíkFRVŠGarant01.04.200805.01.2009
206 Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci.J. KulhavýVZgarant01.01.199931.12.2004
207 Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živinJ. KulhavýJinývedoucí projektu01.04.201428.02.2017
208 Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS LedečJ. KulhavýGS LČRGarant-spoluřešitel01.04.200830.04.2011
209 Vliv snížení srážek na stav lesních porostů, jejich vodní bilanci, množství a kvalitu odtékající vody.J. KulhavýNAZVNavrhovatel01.01.201001.01.2010
210 Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostůJ. KulhavýNAZVspoluřešitel01.06.200130.06.2005
211 Význam lužního lesa při odstraňování dusíku a fosforu z povrchových vodJ. KulhavýIGAgarant01.02.201031.12.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený