Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Externí přístup - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     Výuka
     
Projekty          
     
Konference     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.
Název projektu
GarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)
Jiný
Koordinátor-řešitel
09.11.2007
31.12.2011
2
 Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě
NAZV
garant
01.07.200131.12.2004
3 ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny
Jiný
spoluřešitel
01.01.200131.12.2005
4
 Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porostyJ. KulhavýGAČRspoluřešitel
01.01.2000
31.12.2004
5 Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny
Jiný
Řešitel
01.06.2013
31.12.2013
6
 Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EUJ. Kulhavý
Jiný
Koordinátor - řešitel 09.11.2007
31.12.2009
7 Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
IGA
Navrhovatel
12.11.200720.11.2008
8
 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR
J. KulhavýJinýKoordinátor
20.10.2007
20.11.2008
9
 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné surovinyJ. KulhavýVZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
31.12.2011
10      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvojeTS VZKoordinátor dílčího záměru
01.01.2005
11
            Etapa 1. Funkční potenciál lužních lesů J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
12
                  01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování
Akt eTS VZ
garant
13.09.2005
13
Akt eTS VZgarant01.01.2005
14
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
15            Etapa 2. Hodnocení účinnosti revitalizačních opatření a rizik chřadnutí lesa při snížené vitalitě stromů
eTS VZ
garant01.01.2005
16
J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
17
                  01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním leseJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
18
            Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
19
J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
20Akt eTS VZgarant01.01.2005
21J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
22
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
23                  01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovyAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
24                  01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky DyjeJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
25                  01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
26            Etapa 4. Posouzení současných způsobů obnovy lesa a možností alternativních postupů J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
27
J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
28                  01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesíchJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
29
                  01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesích
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
30
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
32J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
33
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
34
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
35J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
36
                  01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
37
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
38                  01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhůJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
39            Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře
eTS VZ
garant
01.01.2005
40                  01/06/01 Genofond současné populace lužního jelenaJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
41
                  01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
42
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
43
J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
44
                  01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní Moravy
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
45
                  01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesaAkt eTS VZgarant01.01.2005
46                  01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostůAkt eTS VZgarant01.01.2005
47            Etapa 8. Využití geoinformačních technologií v krajinném plánování
eTS VZ
garant
01.01.2005
48                  01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímkuJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
49
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
50                  01/08/03 Sběr tématických dat, tvorba metadat a návrh postupů krajinného plánování s využitím GIS v lužní krajině
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
51                  01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategoriíJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.200531.12.2007
52
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
53
                  01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánováníJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2007
31.12.2007
54
eTS VZ
garant
01.01.2006
55
                  01/09/01 Energetický audit lesnických technologií
J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2006
56                  01/09/02 Využití popele z biomasy
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
57TS VZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
58
            Etapa 1. Produkční potenciál a stabilita smíšených porostů 3. a 4. lesního vegetačního stupně J. Kulhavý
eTS VZ
garant01.01.2005
59
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
60
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
61
            Etapa 2. Přestavba smrkových monokultur a její ekonomické dopady J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
62
                  02/02/01 Změny textury lesa v průběhu přestavby
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
63
                  02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokulturJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
64
            Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
65
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
66J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
67
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
68                  02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovinaJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
69
                  02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé sečiAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
70                  02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
71
J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
72
                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.
Akt eTS VZ
garant
01.01.2006
73
            Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
74
                  02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočinJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
75                  02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevinJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
76
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
77                  02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanůJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
78                  02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěřeJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
79
                  02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
80                  02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP MLAkt eTS VZgarant01.01.2008
81
eTS VZ
garant
01.01.2005
82
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
83J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
84                  02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevinJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
03.12.2008
85            Etapa 6. Funkční limity lesů v krajině J. KulhavýeTS VZgarant01.01.2005
86
J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
87
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
88J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
89      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemiTS VZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
90eTS VZgarant
01.01.2005
91
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
92
            Etapa 2. Zefektivnění hospodaření v imisních oblastech cílenou revitalizací půdy
eTS VZ
garant01.01.2005
93J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
94
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
95            Etapa 3. Biotičtí činitelé v souvislostech s měnícími se stanovištními podmínkami
eTS VZ
garant
01.01.2005
96J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
97
                  03/03/02 Vymezení druhového spektra, populační dynamiky a významu arachnoentomofauny a drobných obratlovců v podmínkách porostů náhradních dřevin a jejich využití v bioindikaci stanovištních změn v prostředí ustupující imisní zátěže
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
98                  03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunuJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
99                  03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách Akt eTS VZgarant01.01.2005
100
                  03/03/05 Management zvěře
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
101
J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
102
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
103Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
104                  03/04/03 Metodické postupy obnovy lesa na valech a imisních holináchJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
105
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
106eTS VZgarant01.01.2005
107                  03/05/01 Vodní režim smrkových a bukových porostůAkt eTS VZgarant01.01.2005
108
                  03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
109
                  03/05/03 Ověření protipovodňové ochrany v lesnatých povodíchAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
110eTS VZgarant01.01.2005
111
J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
112                  03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízkýJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
113
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
114
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
115
                  03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimuJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
116
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
117
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
118J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
119
                  03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesaAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
120
                  03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
121
      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochranyJ. KulhavýTS VZ
Koordinátor VZ
01.01.2005
122
            Etapa 1. Hodnocení stavu lesního ekosystému jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny
eTS VZ
garant
01.01.2005
123
Akt eTS VZgarant01.01.2005
124                  04/01/02 Struktura a dynamika lesních společenstev v geobiocenologických typologických rámcíchAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
125                  04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz Akt eTS VZgarant01.01.2005
126
J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
127
                  04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2007
128Akt eTS VZgarant01.01.2005
31.12.2007
129
                  04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstevJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2005
130
            Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
131                  04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
132
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
133Akt eTS VZgarant01.01.2005
134                  04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodikyJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
135
                  04/02/05 Matematicko-statistické zpracování biometrických dat z měření na pokusných plocháchJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
136Akt eTS VZgarant
01.01.2005
137
            Etapa 3. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu
eTS VZ
garant
01.01.2005
138                  04/03/01 Multikriteriální optimalizace volby technologie managementuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
139
                  04/03/02 Energetický audit lesnických technologií
Akt eTS VZ
garant
01.01.2006
140
                  04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
141            Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů J. KulhavýeTS VZgarant
01.01.2005
142
                  04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochranyJ. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
143
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
144J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
145
                  04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub
Akt eTS VZ
garant
01.01.2006
146
eTS VZgarant
01.01.2005
147                  04/05/01 Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných územíJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
148
                  04/05/02 Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NPJ. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
149
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.200531.12.2007
150
eTS VZ
garant
01.01.2005
151
                  04/06/01 Vlastnosti dřeva cílových dřevin v závislosti na uplatňované strategii managementuJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
01.01.2007
152J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
01.01.2007
153
            Etapa 7. Ekonomická zhodnocení variant strategií managementu J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
154                  04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementu
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
155
      Dílčí záměr 05: Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřevaJ. KulhavýTS VZKoordinátor VZ
01.01.2005
156
            Etapa 1. Matematicko-fyzikální model chování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Pohyb fyzikálních polí ve dřevě a kompozitech eTS VZgarant
01.01.2005
157
                  05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrůJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
158                  05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřevaJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
159
Akt eTS VZgarant01.01.2005
160                  05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřevaAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
161                  05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu.
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
31.12.2007
162
                  05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
163
                  05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2008
164
                  05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2009
165
            Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
166
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
167                  05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hubAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
168                  05/02/03 Biomechanika stromuJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
169                  05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větremJ. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
170
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
171
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
172J. KulhavýAkt eTS VZgarant01.01.2005
173
eTS VZ
garant
01.01.2005
174
Akt eTS VZgarant
01.01.2005
175
                  05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním
Akt eTS VZ
garant
01.01.2008
176
            Etapa 4. Povrchová úprava dřeva a kompozitů. Ekologická nezávadnost kompozitních materiálů J. Kulhavý
eTS VZ
garant01.01.2005
177
                  05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálůAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
178
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2007
179
                  05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí
J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2008
180
                  05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu
Akt eTS VZ
garant09.02.2011
181
J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
182
                  05/05/01 Elektronická přejímka dříví
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
183                  05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostavebAkt eTS VZgarant01.01.2005
184
                  05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví
Akt eTS VZgarant01.01.2008
185            Etapa 6. Dělení a obrábění (vysokorychlostní) dřeva a kompozitů J. KulhavýeTS VZ
garant
01.01.2005
186Akt eTS VZgarant01.01.2005
187
                  05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezáníAkt eTS VZgarant01.01.2005
188
                  05/06/03 Rozbor funkce a analýza účinnosti odsávání obráběcích strojůJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
189
                  05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkemJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
190
                  05/06/05 Mobilní pásová pila
Akt eTS VZ
garant11.12.2008
191
            Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva eTS VZ
garant
01.01.2005
192
                  05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí.J. KulhavýAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
193
                  05/07/02 Energetická diagnostika budovAkt eTS VZgarant01.01.2005
194J. Kulhavý
eTS VZ
garant
01.01.2005
195J. KulhavýAkt eTS VZgarant
01.01.2005
196
 Lesnické hospodaření v Jizerských horách
GS LČR
spoluřešitel20.02.2003
30.09.2004
197
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu
IGAKoordinátor
01.02.2010
31.12.2012
198
 Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity
J. KulhavýTAČR
Hlavní řešitel
01.01.2012
15.01.2012
199
 Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy
NAZVHlavní řešitel01.04.2012
31.12.2015
200 Sekvestrace uhlíku dospělou smrčinouJ. Kulhavý
IGA
garant
01.03.2012
31.12.2012
201
 Testování hypotézy kvantitativních a kvalitativních změn vlastností nadložního humusu a půdy po provedeném výchovném zásahu (probírce) v porostních směsích (smíšených porostech) v oblasti Drahanské vrchoviny v procesu trasformace smrkových monokultur.
IGA
Garant
01.02.2009
31.12.2009
202
 Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokultur
IGA
Garant
01.03.2007
05.02.2008
203
 Testování hypotézy poškození lesních půd v důsledku opakovaného pěstování smrkových monokulturIGAGarant01.01.2005
31.12.2005
204
 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půdL. MenšíkIGA
Garant
12.11.2007
20.01.2008
205
 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd jako možnost studia půdní organické hmoty v předmětu Ekologie lesaL. MenšíkFRVŠGarant01.04.2008
05.01.2009
206
 Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci.
VZ
garant01.01.199931.12.2004
207
 Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živinJ. Kulhavý
Jiný
vedoucí projektu
01.04.2014
28.02.2017
208
 Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS Ledeč
GS LČRGarant-spoluřešitel
01.04.2008
30.04.2011
209
 Vliv snížení srážek na stav lesních porostů, jejich vodní bilanci, množství a kvalitu odtékající vody.J. KulhavýNAZV
Navrhovatel
01.01.2010
01.01.2010
210 Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů
NAZV
spoluřešitel
01.06.200130.06.2005
211
 Význam lužního lesa při odstraňování dusíku a fosforu z povrchových vod
J. KulhavýIGAgarant
01.02.2010
31.12.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený