Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identification number: 3470
University e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Contracted Worker - Department of Forest Ecology (FFWT)
External Access - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CRJ. KulhavýOtherKoordinátor 10/20/200711/20/2008
2 Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3)J. KulhavýOtherKoordinátor-řešitel11/09/200712/31/2011
3 Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítěJ. KulhavýNAZVsupervisor07/01/200112/31/2004
4 ENFORS:European Network for long-term Forest Ecosystem and Landscape ResearchJ. KulhavýOtherspoluřešitel01/01/200112/31/2005
5 Evaluation of the negative impact of soil degradation processess and possibilities for their restriction - forming bases to fulfill requirements given by the EU proposal of the Directive on soil protectionJ. KulhavýOtherKoordinátor - řešitel 11/09/200712/31/2009
6 Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw materialJ. KulhavýVZKoordinátor VZ01/01/200512/31/2011
7      Research plan 01: Floodplain forests: management from the viewpoint of sustainable development J. KulhavýTS VZKoordinátor dílčího záměru01/01/2005
8            Subject 1. Function potential of floodplain forests J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
9                  01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařováníJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor09/13/2005
10                  01/01/02 Účinnost hydrické a vodohospodářské funkce lužních lesůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
11                  01/01/03 Lesní cestní sítě lužních lesů a jejich rekreační utilizaceJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
12            Subject 2. Evaluation of the effectiveness of revitalization measures and risks of forest decline under conditions of decreased vitality of trees J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
13                  01/02/01 Zhodnocení vodního provozu stromů při normálních a stressových podmínkách jako podklad pro cílenou regulaci zavodňování, resp.modifikaci pěstebních opatřeníJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
14                  01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním leseJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
15            Subject 3. Development of soil conditions and processes in managed forests and reserves J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
16                  01/03/01 Půda (variabilita, dekompoziční procesy, vlhkost půdy, vliv zvěře)J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
17                  01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích)J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
18                  01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
19                  01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
20                  01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
21                  01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky DyjeJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
22                  01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
23            Subject 4. Assessing the present methods of forest regeneration and possibilities of alternative procedures J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
24                  01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
25                  01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesíchJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
26                  01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesíchJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
27                  01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
28                  01/04/05 Radiační režim porostu a jeho vliv na obnovu lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
29            Subject 5. Protection of the diversity of a special interest region and biodiversity on the level of communities and species J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
30                  01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
31                  01/05/02 Charakteristika stavu a vývoje nivních geobiocenóz moravských luhůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
32                  01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využitíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
33                  01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí OdryJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
34                  01/05/05 Výzkum dřevin ekotonových společenstev vázaných na vodní toky a nádržeJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
35                  01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
36            Subject 6. Protection of the gene pool of wildlife and game animal management J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
37                  01/06/01 Genofond současné populace lužního jelenaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
38                  01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
39                  01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
40            Subject 7. Production and quality of wood under changed conditions J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
41                  01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní MoravyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
42                  01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
43                  01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
44            Subject 8. Use of geoinformation technologies in landscape planning J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
45                  01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímkuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
46                  01/08/02 Digitální model terénu a jeho využití v geoinformační podpoře krajinného plánováníJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2007
47                  01/08/03 Sběr tématických dat, tvorba metadat a návrh postupů krajinného plánování s využitím GIS v lužní krajiněJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
48                  01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategoriíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2007
49                  01/08/05 Vytvoření volně šiřitelné distribuce geodatabáze zájmového územíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
50                  01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánováníJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200712/31/2007
51            Subject 9. Multicriterial optimization of technology management choosingJ. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2006
52                  01/09/01 Energetický audit lesnických technologiíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2006
53                  01/09/02 Využití popele z biomasyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2008
54      Research plan 02: Principles of management and optimization of the species composition of forests under anthropicly changing conditions of uplands and highlandsJ. KulhavýTS VZKoordinátor VZ01/01/2005
55            Subject 1. Production potential and stability of mixed stands of the 3rd and 4th forest vegetation J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
56                  02/01/01 Stabilita a produkční potenciál smíšených jehličnatolistnatých porostů pahorkatinJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
57                  02/01/02 Stabilita a produkční potenciál smíšených listnatých porostů chlumních oblastíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
58            Subject 2. Transformation of spruce monocultures and its economic impacts J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
59                  02/02/01 Změny textury lesa v průběhu přestavbyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
60                  02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokulturJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
61            Subject 3. Ecological consequences of growing spruce monocultures J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
62                  02/03/01 Vliv výchovných zásahů na porostní prostředí opakované smrkové tyčoviny na nepůvodním stanovištiJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
63                  02/03/02 Obnova smrkové monokultury směřující k přeměně druhové skladbyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
64                  02/03/03 Monitoring porostního mikroklimatu smrkové monokultury a místního klimatuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
65                  02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovinaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
66                  02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé sečiJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
67                  02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
68                  02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrkuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
69                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2006
70            Subject 4. Risks of disintegration of spruce stands in the region of uplands and highlands J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
71                  02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočinJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
72                  02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevinJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
73                  02/04/03 Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočinJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
74                  02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
75                  02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěřeJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
76                  02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravcůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2008
77                  02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP MLJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2008
78            Subject 5. Optimization of production technologies in forest management of uplands J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
79                  02/05/01 Analýza parametrů a souvisejících faktorů provozu výrobních technologiíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
80                  02/05/02 Determinace vlivu provozu těžkých lesních strojů na půdu a stromy v lesních porostechJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
81                  02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevinJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor12/03/2008
82            Subject 6. Function limits of forests in the landscape J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
83                  02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodařeníJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
84                  02/06/02 Revitalizační opatření vodních toků, niv a pramenných vývěrůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
85                  02/06/03 Parametrizace lesní cestní sítě při respektování integrovaných funkcí lesaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
86      Research plan 03: Restoration of mountain forest ecosystems damaged by air pollutionJ. KulhavýTS VZKoordinátor VZ01/01/2005
87            Subject 1. Situation and forecast of the development of climatic and air-pollution conditions J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
88                  03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné horyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
89            Subject 2. Effectivization of forest management in air-polluted areas by purposeful soil restoration J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
90                  03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
91                  03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
92            Subject 3. Biotic agents in relation to the changing site conditions J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
93                  03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
94                  03/03/02 Vymezení druhového spektra, populační dynamiky a významu arachnoentomofauny a drobných obratlovců v podmínkách porostů náhradních dřevin a jejich využití v bioindikaci stanovištních změn v prostředí ustupující imisní zátěžeJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
95                  03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
96                  03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
97                  03/03/05 Management zvěřeJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
98            Subject 4. Forest dynamics and methods of its cultivation and regeneration J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
99                  03/04/01 Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.)J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
100                  03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevinJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
101                  03/04/03 Metodické postupy obnovy lesa na valech a imisních holináchJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
102                  03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastechJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
103            Subject 5. Hydrological efficiency of mountain forests in the view of possible cushioning of high waters and floods J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
104                  03/05/01 Vodní režim smrkových a bukových porostůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
105                  03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
106                  03/05/03 Ověření protipovodňové ochrany v lesnatých povodíchJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
107            Subject 6. Transformation of mountain forests into a naturalistic forest J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
108                  03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův MlýnJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
109                  03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízkýJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
110                  03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodnéhoJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2007
111                  03/06/04 Vývoj humusových poměrů ve fázích a stádiích přirozeného lesa a v transformaci kulturních porostů J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
112                  03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
113                  03/06/06 Depoziční toky, stav půdy a minerální výživy v ekosystému horského lesa při různém způsobu obhospodařováníJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
114                  03/06/07 Průběh přirozené (spontánní) obnovy zralých porostů a její cílená pěstební podporaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
115                  03/06/08 Hodnocení změn v obraze lesa na základě opakovaného leteckého snímkováníJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
116                  03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
117                  03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“ J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
118      Research plan 04: Management strategy of a region with the special statute of protectionJ. KulhavýTS VZKoordinátor VZ01/01/2005
119            Subject 1. Evaluation of the condition of a forest ecosystem as a basis for the formulation of objectives of area protection in the context of integration into the landscape J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
120                  04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochranyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
121                  04/01/02 Struktura a dynamika lesních společenstev v geobiocenologických typologických rámcíchJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
122                  04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
123                  04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajiněJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
124                  04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochranyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2007
125                  04/01/06 Metodika hodnocení stavu a ekologické stability lesních ekosystémů v krajiněJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2007
126                  04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstevJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2005
127            Subject 2. Management strategy of an area with a special statute of protection J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
128                  04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
129                  04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
130                  04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajinyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
131                  04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodikyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2007
132                  04/02/05 Matematicko-statistické zpracování biometrických dat z měření na pokusných plocháchJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
133                  04/02/06 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochranyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
134            Subject 3. Multiple criteria optimization of the choice of management technology J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
135                  04/03/01 Multikriteriální optimalizace volby technologie managementuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
136                  04/03/02 Energetický audit lesnických technologiíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2006
137                  04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2008
138            Subject 4. Aspects of forest protection and wildlife management J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
139                  04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochranyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
140                  04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHUJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
141                  04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
142                  04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hubJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2006
143            Subject 5. Effects of all-society functions of forests J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
144                  04/05/01 Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných územíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
145                  04/05/02 Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NPJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2007
146                  04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochranyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2007
147            Subject 6. Use of wood in relation to the application of management strategy J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
148                  04/06/01 Vlastnosti dřeva cílových dřevin v závislosti na uplatňované strategii managementuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200501/01/2007
149                  04/06/02 Význam produkce dřeva v managementu ekosystémuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200501/01/2007
150            Subject 7. Economic evaluation of management strategy variants J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
151                  04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
152      Research plan 05: Optimization of processing the wood and wood-based composite materialJ. KulhavýTS VZKoordinátor VZ01/01/2005
153            Subject 1. Mathematical-physical model of the behaviour of wood and wood-based materials. The motion of physical fields in wood and composite materials J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
154                  05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2007
155                  05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2007
156                  05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
157                  05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
158                  05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu.J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2007
159                  05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2008
160                  05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2008
161                  05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2009
162            Subject 2. Biomechanics of a tree. Physical and mechanical properties of wood J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
163                  05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřevaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
164                  05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hubJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
165                  05/02/03 Biomechanika stromuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
166                  05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větremJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
167                  05/02/05 Vliv chemického složení a anatomické stavby dřeva na jeho vlastnosti J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
168                  05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
169                  05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
170            Subject 3. Properties of wood-based composite materials J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
171                  05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustotyJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
172                  05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketovánímJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2008
173            Subject 4. Surface treatment of wood and composite materials. Potential ecological risks of composite materials J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
174                  05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
175                  05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidelJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2007
176                  05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2008
177                  05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisuJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor02/09/2011
178            Subject 5. Acceptance of wood. Economic evaluation of wood processing J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
179                  05/05/01 Elektronická přejímka dřívíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
180                  05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostavebJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
181                  05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dřívíJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2008
182            Subject 6. Cutting and machining (high-speed) of wood and composite materials J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
183                  05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézováníJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
184                  05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezáníJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
185                  05/06/03 Rozbor funkce a analýza účinnosti odsávání obráběcích strojůJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
186                  05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkemJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
187                  05/06/05 Mobilní pásová pilaJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor12/11/2008
188            Subject 7. Wood elements and structures. Energetic diagnostics of wooden constructions J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
189                  05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí.J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
190                  05/07/02 Energetická diagnostika budovJ. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
191            Subject 8. Constructional joinery products J. KulhavýeTS VZsupervisor01/01/2005
192                  05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb.J. KulhavýAkt eTS VZsupervisor01/01/2005
193 Forest management Jizerské hory MtsJ. KulhavýGS LČRspoluřešitel02/20/200309/30/2004
194 Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porostyJ. KulhavýGAČRspoluřešitel01/01/200012/31/2004
195 Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchovinyL. MenšíkOtherŘešitel06/01/201312/31/2013
196 Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesaJ. KulhavýIGANavrhovatel11/12/200711/20/2008
197 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuJ. KulhavýIGAKoordinátor02/01/201012/31/2012
198 Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzityJ. KulhavýTAČRHlavní řešitel01/01/201201/15/2012
199 Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivyJ. KulhavýNAZVHlavní řešitel04/01/201212/31/2015
200 Reduction of Precipitation - its Influence on Forest Health, Water Balance and Runoff Quality and QuantityJ. KulhavýNAZVNavrhovatel01/01/201001/01/2010
201 Sekvestrace uhlíku dospělou smrčinouJ. KulhavýIGAsupervisor03/01/201212/31/2012
202 Sustainable management of mixed forests in highland areas -- fluxes of elements and biogeochemical nutrient cyclesJ. KulhavýOthervedoucí projektu04/01/201402/28/2017
203 Testing the hypothesis of damage to forest soils due to the repeated growing of spruce monoculturesJ. KulhavýIGAGarant01/01/200512/31/2005
204 Testování hypotézy kvantitativních a kvalitativních změn vlastností nadložního humusu a půdy po provedeném výchovném zásahu (probírce) v porostních směsích (smíšených porostech) v oblasti Drahanské vrchoviny v procesu trasformace smrkových monokultur.L. MenšíkIGAGarant02/01/200912/31/2009
205 Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokulturJ. KulhavýIGAGarant03/01/200702/05/2008
206 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půdL. MenšíkIGAGarant11/12/200701/20/2008
207 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd jako možnost studia půdní organické hmoty v předmětu Ekologie lesaL. MenšíkFRVŠGarant04/01/200801/05/2009
208 Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci.J. KulhavýVZsupervisor01/01/199912/31/2004
209 Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS LedečJ. KulhavýGS LČRGarant-spoluřešitel04/01/200804/30/2011
210 Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostůJ. KulhavýNAZVspoluřešitel06/01/200106/30/2005
211 Význam lužního lesa při odstraňování dusíku a fosforu z povrchových vodJ. KulhavýIGAsupervisor02/01/201012/31/2010

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected