Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Optimalizace ochrany kultur proti buřeni v lužním lese
Autor: Ing. Bronislav Konečný
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent 2:Ing. Jan Vybíral
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Optimalizace ochrany kultur proti buřeni v lužním lese
Abstrakt:Bronislav Konečný Optimalizace ochrany kultur proti buřeni v lužním lese Abstrakt Lužní lesy na jižní Moravě jsou ekosystémy, které se svojí současnou druhovou skladbou blíží přirozené druhové skladbě. Z tohoto hlediska je nejvýznamnějším druhem dub letní. V důsledku absence bohatých semenných let dubu, se na udržení vysokého podílu této dřeviny musí přistupovat k umělé obnově. Nejvyužívanějším způsobem obnovy je velkoplošná seč holá. K problémům velkoplošných holých sečí na lužních stanovištích patří jejich náchylnost k rychlému a silnému zabuřenění. Ochrana kultur proti buřeni je proto velmi nákladná a namáhavá. V rámci diplomové práce jsem vybral dvě plochy založené sadbou a dvě síjí. Na všech plochách jsem praktikoval různé způsoby ochrany proti buřeni, které jsou běžně používány u LZ Židlochovice. Na těchto plochách, u všech způsobů ochrany proti buřeni, jsem měřil délky výškových přírůstů sazenic. Cílem bylo nalezení nejlepší možné varianty vedoucí ke zkrácení doby nutné k dosažení zajištěnosti a tak minimalizaci finančních nákladů. Klíčová slova: lužní les, dub letní, velkoplošná seč holá, ochrana kultur proti buřeni
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: "Optimalizace ochrany kultur proti buřeni", zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne : 28.4.2006 Konečný Bronislav
Klíčová slova:lužní les, dub letní, velkoplošná seč holá, ochrana kultur proti buřeni

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta J. Vybíral

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..