Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikačné číslo: 3470
Univerzitný e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa
Externí přístup - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Frakcionace humusových látek lesních půd
Autor: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Pracovisko: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Oponent 3:prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Frakcionace humusových látek lesních půd
Abstrakt:Humus je jednou z nejdůležitějších složek lesních půd. Je produktem humifikačních procesů v půdě, závisí na druhové skladbě porostů a výrazně ovlivňuje půdní vlastnosti. Kvalita humusu a humusových látek (HL) - huminových kyselin (HK) a fulvokyselin (FK) je důležitou půdní charakteristikou. Disertační práce hodnotí kvalitu humusu (nadložní humus, humus v půdě) ve třech porostech: v smrkové monokultuře (SM) prvé generace, v bukovém porostu (BK) ve druhé generaci a v smíšeném buko-smrko-jedlovém (BK, SM, JD) porostu ve druhé generaci ve věku 105--130 let v oblasti Drahanské vrchoviny (poloha: 49°26''31''s.š., 16°41'30''v.d.) v České republice na kambizemi modální oligotrofní jedlo-bukového lesního vegetačního stupně v nadmořské výšce 600--660 m n. m. na stanovištích původních smíšených lesů. Cílem disertační práce bylo ověřit dosud používané metody pro stanovení kvality humusu (humusových látek) v lesních půdách, dále vyhodnotit vliv skladby dřevin na změny humusových poměrů a navrhnout doporučení pro další zaměření výzkumu a aplikace. Charakteristikami pro hodnocení kvality humusu byly (i) zásoba a forma nadložního humusu, (ii) půdní reakce; (iii) obsah a zásoba celkového uhlíku a dusíku, poměr C/N; (iv) rozpustný organický uhlík (DOC); (v) obsah HL, HK, FK; (vi) poměr HK/FK a HK/HL; (vii) stupeň humifikace (SH); (viii) barevný kvocient (poměr Q4/6); (ix) spektra UV/VIS; (x) spektra DRIFT. Získané výsledy byly statisticky zhodnoceny pomocí analýzy ANOVA (HSD test, LSD test), dále pomocí analýzy korelační, regresní a hlavních komponent (PCA). Výsledky ukázaly, že vyšší kvalita humusu byla stanovena pod bukovým porostem (BK), nižší pod smrkovým porostem (SM), to ukazují parametry pH, poměr C/N, dále poměr Q4/6 i UV/VIS, DRIFT spektra. Poměr HK/FK je vyšší ve SM porostu oproti BK porostu, kde převládají mladé fulvokyseliny s převahou alifatických skupin. Porost smíšený (BK, SM, JD) v procentickém vyjádření 50 % listnáčů, 50 % jehličnanů kvalitu humusu zlepšuje (ve vrstvě H hodnota pH, obsah dusíku, poměr C/N vrstva H, poměr HK/FK, zásoba nadložního humusu), ale v nižším horizontu Ah jsou hodnoty parametrů (až na poměr HK/FK) na stejné úrovni jako pod smrkovým porostem (pH, poměr C/N, poměr Q4/6, UV/VIS, DRIFT). Kvalita humusu byla hodnocena pod porostem BK, SM, JD jako střední, vyšší než pod porostem SM a nižší než pod porostem BK. Buk je vhodnou meliorační i produkční dřevinou na stanovištích původních smíšených lesů. Výsledky potvrzují vhodnost rozšiřování buku do současných stanovišť rozsáhlých smrkových monokultur střední a východní Evropy, za účelem návratu k původním smíšeným porostům.
Právna doložka:Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma "Frakcionace humusových látek lesních půd" zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje disertační práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora Mendelovy univerzity v Brně o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla podle řádné kalkulace. V Brně, dne 30. září 2010 Ing. Ladislav Menšík
Kľúčové slová:půdní organická hmota (SOM), humusové látky, humusové frakce, vliv lesních porostů, Drahanská vrchovina , lesní půdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta S. VacekPosudok oponenta H. ŠantrůčkováPosudok oponenta L. Borůvka

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..