Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identification number: 3470
University e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Contracted Worker - Department of Forest Ecology (FFWT)
External Access - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Fractionation of humus substances of forest soils
Written by (author): Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Department: Department of Forest Ecology (FFWT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Opponent 1:prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
Opponent 2:prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Opponent 3:prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Frakcionace humusových látek lesních půd
Summary:Humus je jednou z nejdůležitějších složek lesních půd. Je produktem humifikačních procesů v půdě, závisí na druhové skladbě porostů a výrazně ovlivňuje půdní vlastnosti. Kvalita humusu a humusových látek (HL) - huminových kyselin (HK) a fulvokyselin (FK) je důležitou půdní charakteristikou. Disertační práce hodnotí kvalitu humusu (nadložní humus, humus v půdě) ve třech porostech: v smrkové monokultuře (SM) prvé generace, v bukovém porostu (BK) ve druhé generaci a v smíšeném buko-smrko-jedlovém (BK, SM, JD) porostu ve druhé generaci ve věku 105--130 let v oblasti Drahanské vrchoviny (poloha: 49°26''31''s.š., 16°41'30''v.d.) v České republice na kambizemi modální oligotrofní jedlo-bukového lesního vegetačního stupně v nadmořské výšce 600--660 m n. m. na stanovištích původních smíšených lesů. Cílem disertační práce bylo ověřit dosud používané metody pro stanovení kvality humusu (humusových látek) v lesních půdách, dále vyhodnotit vliv skladby dřevin na změny humusových poměrů a navrhnout doporučení pro další zaměření výzkumu a aplikace. Charakteristikami pro hodnocení kvality humusu byly (i) zásoba a forma nadložního humusu, (ii) půdní reakce; (iii) obsah a zásoba celkového uhlíku a dusíku, poměr C/N; (iv) rozpustný organický uhlík (DOC); (v) obsah HL, HK, FK; (vi) poměr HK/FK a HK/HL; (vii) stupeň humifikace (SH); (viii) barevný kvocient (poměr Q4/6); (ix) spektra UV/VIS; (x) spektra DRIFT. Získané výsledy byly statisticky zhodnoceny pomocí analýzy ANOVA (HSD test, LSD test), dále pomocí analýzy korelační, regresní a hlavních komponent (PCA). Výsledky ukázaly, že vyšší kvalita humusu byla stanovena pod bukovým porostem (BK), nižší pod smrkovým porostem (SM), to ukazují parametry pH, poměr C/N, dále poměr Q4/6 i UV/VIS, DRIFT spektra. Poměr HK/FK je vyšší ve SM porostu oproti BK porostu, kde převládají mladé fulvokyseliny s převahou alifatických skupin. Porost smíšený (BK, SM, JD) v procentickém vyjádření 50 % listnáčů, 50 % jehličnanů kvalitu humusu zlepšuje (ve vrstvě H hodnota pH, obsah dusíku, poměr C/N vrstva H, poměr HK/FK, zásoba nadložního humusu), ale v nižším horizontu Ah jsou hodnoty parametrů (až na poměr HK/FK) na stejné úrovni jako pod smrkovým porostem (pH, poměr C/N, poměr Q4/6, UV/VIS, DRIFT). Kvalita humusu byla hodnocena pod porostem BK, SM, JD jako střední, vyšší než pod porostem SM a nižší než pod porostem BK. Buk je vhodnou meliorační i produkční dřevinou na stanovištích původních smíšených lesů. Výsledky potvrzují vhodnost rozšiřování buku do současných stanovišť rozsáhlých smrkových monokultur střední a východní Evropy, za účelem návratu k původním smíšeným porostům.
Formula clause:Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma "Frakcionace humusových látek lesních půd" zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje disertační práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora Mendelovy univerzity v Brně o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla podle řádné kalkulace. V Brně, dne 30. září 2010 Ing. Ladislav Menšík
Key words:půdní organická hmota (SOM), humusové látky, humusové frakce, vliv lesních porostů, Drahanská vrchovina , lesní půdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review S. VacekOpponent's review H. ŠantrůčkováOpponent's review L. Borůvka

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..