Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Dynamika dusíku a uhlíku v lesních ekosystémech
Autor: Ing. Sabina Truparová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dynamika dusíku a uhlíku v lesních ekosystémech
Abstrakt:Předkládaná disertační práce kvantifikuje zásoby a toky uhlíku a dusíku v lesním ekosystému horské oblasti Moravskoslezských Beskyd se zvláštním zřetelem na subsystém půdy a různý způsob obhospodařování lesních porostů. Souběžně byla hodnocena i odezva lesních dřevin v minerální výživě. Získané výsledky dávají odpověď na specifika koloběhu uhlíku a dusíku v lesních porostech s převahou smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) při modifikované hustotě porostu a aplikaci vápence do půdy při založení porostu. Půda je kromě porostní biomasy největším zásobníkem uhlíku v daném ekosystému. Ve sledovaném území poutala do hloubky 90 cm 137 000 kgC.ha-1, přičemž v organickém a organominerálním horizontu akumulovala 92 000 kgC.ha-1. Transportem DOC atmosférickými srážkami vstupovalo do porostu 19 kgC.ha-1.rok-1, podkorunovými srážkami 92 kgC.ha-1.rok-1, opadem do půdy 1 598 kgC.ha.rok-1. Z půdního profilu mimo kořenovou zónu vystupovalo 98 kgC.ha-1.rok-1. V půdě do hloubky 90 cm se akumulovlo 4 000 kgN.ha-1, nadložním humusem a organominerálním horizontem se v organických vazbách poutalo 4 600 kgN.ha-1. Transport dusíku atmosférickými srážkami činil 13 kgN.ha-1.rok-1, podkorunovými srážkami představoval 28 kgN.ha-1.rok-1, formou opadu vstupovalo do půdy 31 kgN.ha-1.rok-1. Z půdního profilu vystupovaly mimo kořenovou zónu 4 kgN.ha-1.rok-1. Hustota porostu neměla vliv na zásobu organické hmoty, rychlost rozkladu testovaných materiálů a velikost vstupů uhlíku a dusíku prostřednictvím srážek. Naopak ovlivnila velikost vstupů uhlíku a dusíku prostřednictvím opadu. Aplikace vápence se projevila zrychlením dekompozičních procesů, došlo k úbytku organické hmoty o 1/3, rychlosti rozkladu testovaných materiálů a akceleraci vyluhování DOC z půdního profilu. Naopak v současnosti vápnění nemělo vliv na vyplavování amoniakálního, nitrátového dusíku z půdy ani na stav výživy dusíkem. Zároveň vápnění ovlivnilo zvýšení obsahu přístupného hořčíku a vápníku v půdě a minerální výživě.
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma " Dynamika dusíku a uhlíku v lesních ekosystémech" zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendlovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora Mendlovy univerzity o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne: 25.března 2011
Klíčová slova:cyklus uhlíku a dusíku, lesní porosty, vliv lesnického managementu, subsystém půdy, Moravskoslezské Beskydy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta J. ŠkvareninaPosudek oponenta E. BublinecPosudek oponenta V. Šrámek

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..