Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur
Autor: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent:doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur
Abstrakt:Studie se zabývá vhodností založení smíšeného porostu sadbou a jeho vlivem na stav nadložního humusu a půdy. Na výzkumném objektu programu MaB na Drahanské vrchovině byla na pasece vzniklé smýcením dospělého smrkového porostu v prvé generaci po přirozeném lese založena ve sponu sazenic 2 x 2 m řadově smíšená kultura. Čtyři parcely o velikosti 50 x 50 m byly zalesněny v tomto uspořádání: varianta (parcela) 1 SM2 : BK1; varianta 2 SM1 : BK1; varianta 3 SM1 : BK2; varianta 4 MD1 : BK2. Hodnoceny budou porostní charakteristiky (výčetní tloušťka, výška, kruhová výčetní základna) a stav půdy (zásoba nadložního humusu, pH, obsah uhlíku, obsah dusíku, poměr C/N, DOC, SOM, živiny). Cílem řešení je odpovědět na obecnou aktuální pěstebně technologickou otázku, zda je tento způsob zakládání lesa účelný z hlediska růstu porostu i z hlediska vlivu na stav nadložního humusu a půdy.
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: "Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur", zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne: 27.4.2007 Bc. Ladislav Menšík
Klíčová slova:stav nadložního humusu a půdy , Drahanská vrchovina, přeměny, smíšené porosty, porostní charakteristiky, smrkové monokultury, transformace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..