Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaromír Salák
Identification number: 34467
University e-mail: jaromir.salak [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Department of Wood Science and Technology (FFWT)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Deans Office of the Faculty of Forestry and Wood Technology (FFWT)

Contacts
     
Final thesis
     
Publications     
     
     

The following list contains all information available to the publication.

PRIŠČÁKOVÁ, Z. -- SALÁK, J. Levels of data categorization in cloud computing. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 5th ed. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014, p. 3243--3252. ISBN 978-80-87952-07-8.

Original name:
Levels of data categorization in cloud computing
Czech name: Stupně kategorizace dat v cloud computingu
Written by (author):
Department: Department of Informatics
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.
Nature of article:
professional announcement
Part number:
Starting page:
3243
Up to page:
3252
Number of pages:
10
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
English
Description in original language:
Cloud computing is a permanent phenomenon in information technology. This trend is fraught with the risk – cloud as storage as a service. When you using cloud as a primary data storage, you need higher the data security. Data security uses rules of data categorization. This article describes the main means of data categorization. Nowadays, you can use two ways – according to Winkler or according to Microsoft. These data categorizations are currently the most frequently, but categorizations don’t use main parameters for data security in the analysis. The aim of this article is describe through security parameters – data type and data structure. The proposed method of data categorization shows the main procedures for data processing. We specify this data categorization through UML – a sequence diagram. This sequence shows communication between the data owner and the data categorization.
Description in English:
Description in Czech:
Cloud computing je trvalý fenomén v oblasti informačných technológií. Tento trend je so sebou nesie riziká - cloud ako úložisko ako služba. Ak používate cloud ako primárnych dát úložiska, budete potrebovať vyššie zabezpečenie dát. Bezpečnosť dát využíva pravidlá dát kategorizácie. Tento článok popisuje hlavné prostriedky dát kategorizácie. V súčasnej dobe, môžete použiť dva spôsobmi - podľa Winklera, alebo v závislosti na spoločnosti Microsoft. Tieto dátové kategorizácie sú V súčasnej dobe najčastejšie, ale kategorizácia nepoužívajte hlavné parametre pre zabezpečenie dát v analýze. Cieľom tohto článku je popísať pomocou bezpečnostných parametrov - dátový typ a dátové štruktúry. Navrhovaný spôsob kategorizácie dát ukazuje hlavné postupy spracovanie dát. My špecifikovať dátový kategorizáciu pomocou UML - sekvenčný diagram. to sekvencie ukazuje komunikáciu medzi vlastníkom údajov a kategorizácie dát.
Key words:
czech: cloud computing, bezpečnost dat, kategorizace dat
english: cloud computing, data security, data categorization
Field of result: IN
Year of submission: 2014
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects:
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU
 
Entry made by:
Last change: 02/22/2015 12:06 (RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
34
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 5th ed. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. 4023 p. V. ISBN 978-80-87952-07-8.

Original name:
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.
Czech name:
Editor:
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-87952-07-8
Publisher:
MAGNANIMITAS
Place of publishing:
Hradec Králové
Form of publication:
electronic version (memory medium)
Issue and volume number:
V
Year of publication: 2014
Issue number:
5
Number of pages: 4023
Entry:
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014.
Original language:
English
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.
Last change:
01/16/2015 12:17 (Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1234
5
amateur
 
professional
        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 2014, Hradec Králové (CZ).

Original name:
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014.
Czech name:
Promoter:
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology
Kind of publication:
holding a conference
Venue: Hradec Králové
Organizer:
MAGNANIMITAS
Country:
Czech Republic
Time scope of event:
European event
Conference type:
scientific conference
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2014
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
English
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -