Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Determination of reliable characters of tree quality and strong increment potencial as a basic for target trees thinning method
Written by (author): Ing. Peter Bros
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Jiří Šilhánek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Stanovení spolehlivých identifikačních znaků kvalitních a silně přírůstavých stromů jako základ probírkové metody cílových stromů
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo stanoviť vhodné identifikačné znaky, podľa ktorých je možné rozoznať v poraste silne a kvalitne prirastavý strom. Práca bola riešená pre smrekovec opadavý (Larix decidua) a borovicu lesnú (Pinus sylvestris). Práca bola vykonávaná na lesnom úseku Borky, ktorý je na Školním lesním podniku „Masarykův les“ Křtiny. Pre každý vopred vybraný strom bola zisťovaná jeho výška, výška nasadenia koruny, výskyt dvojákov, sociálne postavenie, uvoľnenie a kvalita koruny. Pomocou logistickej regresie bolo zisťované, ktoré parametre sú štatisticky významné. V programe STATISTICA 12 pre borovicu boli ako štatisticky významné zistené znaky výška stromu a hrúbka v d1.3 a pre smrekovec vyšla štatisticky významná hrúbka stromu v d1.3. Ostatné parametre vykazovali analýzou štatistickú nevýznamnosť.
Key words:koruna, borovica lesná, cieľový strom, prírast, smrekovec opadavý

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..