Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Utilization of aerial photography to determinate basic underwriting values in storeyed stand
Written by (author): Ing. Ladislav Gura
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Michal Servus
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití barevných leteckých snímků ke zjišťování základních taxačních veličin v etážovitých porostech
Summary:Tato bakalářská práce vznikla na popud vedení CHKO Litovelské Pomoraví jako reakce na nesoulad mezi údaji platného lesního hospodářského plánu a reálnými zásobami v lesních porostech. Všechna terestrická měření byla prováděna na tomto území. Práce se zabývá využitím barevných leteckých snímků v praktické lesnické taxaci a navržením metodiky zjišťování zásob, v níž se data z leteckých snímků užívají. Dále se zabývá zjišťováním základních taxačních veličin (výška a výčetní tloušťka) na základě rozměrů korun změřených z leteckých snímků. Všechny propočty, vyhodnocení, grafické vyobrazení výsledků a statistické analýzy byly provedeny v MS Excel 2007. Výsledkem je porovnání zásob modelových porostů podle jednotlivých metod a na základě zjištěných skutečností jsou vyvozeny závěry s uvedením dopadu na současnou lesnickou praxi.
Key words:terestrické měření, letecké snímky, taxační veličina, statistická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..